Izzivi pred novo žetvijo pšenice

Izzivi pred novo žetvijo pšenice

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Rastlinska pridelava  | 
Izzivi pred novo žetvijo pšenice

Četrta seja strokovnega odbora za poljedelstvo

Glede na to, da se hitro bliža letošnja žetev pšenice in da se bodo v kratkem sestali partnerji žitne verige, je strokovni odbor (SO) za poljedelstvo na svoji četrti seji 16. maja 2018, glavnino časa posvetil letošnjemu odkupu krušne pšenice.

SO za poljedelstvo je obravnaval in potrdil predlog kakovostnih parametrov odkupa in model oblikovanja odkupnih cen, ki ga je pripravila Komisija za odkup in prodajo žit na sestanku 15. maja 2018

V predlogu so se želeli približati EU standardom, zato predlagajo 3 odkupne razrede (A, B in C) ter nekoliko spremenjene vrednosti parametrov, ki zajemajo vsebnost beljakovin, sedimentacijo in hektolitrsko težo. Predlog je, da se padno število kot kakovostni parameter uvede le ob izjemnih letinah. Pšenica B razreda naj bi tako imela od 11,5 do 13,4 % beljakovin, sedimentacijo najmanj 27 ml in hektolitrsko težo nad 74 kg. Predlagajo, da se pri odstranitvi primesi upošteva sita dimenzije 1,8 mm. Osnova za oblikovanje cene krušne pšenice B razreda je modelna kalkulacija Kmetijskega inštituta Slovenje za pridelek 5,3 t/ha z odstopanjem + - 10 % za razred A oziroma C.

S takšnim predlogom bodo seznanili ostale partnerje v žitni verigi in sledili cilju, da dosežejo za kmete čim boljše odkupne pogoje. Zaradi stalnih zapletov pri delovanju žitne verige so se člani SO za poljedelstvo odločili, da predlagajo partnerjem žitne verige sprejem Poslovnika o delovanju žitne verige. V ta namen so na seji pripravili predlog poslovnika, ki ga bodo predstavili na naslednjem sestanku žitne verige. Pomembno je, da se žitna veriga sestane vsaj štirikrat letno in da se pri vodenju menjavajo vsi partnerji, ki so 10. 12. 2010 podpisali Dogovor o boljšem delovanju slovenske žitne verige.

V nadaljevanju so člani odbora ponovno odprli vprašanje uvedbe sheme Izbrana kakovost (IK) za žita, saj je SO za poljedelstvo že v lanskem letu predlagal, da se IK uvede z letom 2018. Kljub temu, da je KGZS že večkrat podala pobudo za formiranje in sklic sektorskega odbora za žita, postopek še vedno ni stekel.

KGZS bo prevzela ponovno pobudo za sklic sestanka sektorskega odbora za žita v juniju. Člani SO za poljedelstvo želijo, da vodenje sektorskega odbora za žita prevzame Franc Kučan. Ob koncu seje so razpravljali o težavah izvedbe prahe za medonosne rastline pri uveljavljanju površin z ekološkim pomenom (PEP), ker je obdobje obvezne prisotnosti medonosnih rastlin od 1. maja do 31. oktobra. Menijo, da je obdobje predolgo, saj omogoča semenitev plevelov. Tehnološko pravilno bi bilo, da se po cvetenju lahko rastline zadelajo v tla. Predlagajo, da strokovna skupina za poljedelstvo pri KGZS argumentira neustreznost predpisanega obdobja in s predlogom spremembe le-tega seznani MKGP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki