Istrijani za travnike

Istrijani za travnike

Travništvo, pašništvo in pridelava krme  | 
Istrijani za travnike

Kmetje, ki sodelujete pri ohranjanju travišč Istre, lahko z vključitvijo v projekt LIFE-IP NATURA.SI na območju Nature 2000 Slovenska Istra pridobite spodbudna finančna nadomestila.

 

V LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) se kmetje lahko vključite s prijavo na javni poziv »Istrijani za travnike«, ki je objavljen na spletnih mestih www.kmetijskizavod-ng.si in www.natura2000.si.

 

Kaj lahko kmetje pridobite s sodelovanjem v projektu?

Vsem kmetom, ki boste želeli prilagojeno upravljati s travniškimi površinami v območju Nature 2000 Slovenska Istra in se boste vključili v projekt LIFE-IP NATURA.SI, v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica nudimo brezplačno podporo pri administraciji in svetovanje ter pomagamo pripraviti vse potrebno za ustrezno finančno nadomestilo.

  • Administrativna podpora in svetovanje: Kmetom bomo nudili individualno svetovanje in razlago učinkov projektnih ukrepov ter KOPOP operacij (BK.1 in BK.6). Kmetom, ki se boste odločili za vstop v projekt in/ali za vpis v BK.1 in BK.6 operaciji, bomo nudili brezplačno pomoč pri vzpostavljanju administracije in izpolnjevanju obveznih evidenc ter stalno strokovno podporo. V času trajanja projekta bomo glede na želje vključenih kmetov organizirali različna strokovna usposabljanja in oglede dobrih kmetijskih praks.
  • Finančno nadomestilo: Za izvajanje prilagojenega kmetovanja s travniki boste vključeni kmetje prejeli ustrezno denarno nadomestilo iz projektnih sredstev. Izplačevalo se bo redno letno od leta 2023 (oziroma od leta vpisa v projekt) do vključno 2026 in bo vezano na enoto površine (ha) za upravljanje v skladu s sporazumom. Denarno nadomestilo boste kmetje prejemali do zaključka projekta. Višina finančnega nadomestila se giblje med 255 in 709 € na hektar in je odvisna od tega, kolikokrat v letu je površina obdelana (ena ali največ dve rabi) in kakšen je način upravljanja (košnja ali paša ali kombinacija). Za zagotavljanje trajnostne rabe travniških površin bomo kmete spodbujali k vpisu v KOPOP operaciji BK.1 in BK.6 v okviru Skupne kmetijske politike (SKP). Če boste istočasno vpisali projektne ukrepe in KOPOP operacije na isti površini, boste pridobili možnost izplačila sredstev iz naslova SKP v kombinaciji z nadomestilom projektnih sredstev, saj projektni ukrepi predstavljajo nadgradnjo omenjenih operacij. Z vključitvijo v projektne aktivnosti in s podpisom sporazuma se bo kmet obvezal, da bo še vsaj pet let po zaključku projekta na vključeni površini izvajal prilagojeno kmetijsko prakso po projektnih zahtevah, kljub temu da ne bo več prejemal finančnega nadomestila iz projekta. V primeru prej omenjenega sočasnega vpisa projektnih ukrepov in operacij BK.1 ali BK.6 na isti površini, pa bo kmet tudi po zaključku projekta še vedno prejemal del finančnega nadomestila iz naslova SKP do konca programskega obdobja.

Zaželeno je, da kmet površine, ki so vključene v projekt, vključi tudi v primerljive KOPOP intervencije, ni pa to pogojeno z vključitvijo.

Obveznosti kmetije, ki se vključi v projekt

Upravičene površine:

  • Prioritetne površine: Kmetje, ki se boste odločili za sodelovanje, boste prilagojeno kmetovali v skladu z zahtevami, ki so navedene v dveh pripravljenih ukrepih. Prilagojeno kmetovanje se bo izvajalo na površinah, ki so z naravovarstvenega vidika prepoznane kot ključne za ohranitev ciljnih varovanih vrst in travišč ter je na njih smiselno izvajati ukrepe.
  • Ostale površine: Če kmet nima določenih prioritetnih površin, v projekt pa bi se želel vključiti, bomo po strokovno pripravljenih merilih ocenili posamezne površine in odločili o ustreznosti vključitve v projekt.

Prilagojeno kmetovanje:

  • Na vključenih površinah bodo kmetje izvajali prilagojeno kmetovanje na enega izmed naslednjih načinov: 

UKREP 1

UKREP 2

Podukrep 1A

OBVEZNE ZAHTEVE:

-        Košnja se izvede enkrat v tekočem letu med 10. junijem in 15. oktobrom

-        Čistilna košnja se izvede po potrebi

Podukrep 2A

OBVEZNE ZAHTEVE:

-        Košnja ali paša se izvede enkrat v tekočem letu samo na polovici površine prvič po 1. avgustu ali kasneje a, ne po 15. oktobru

-        Paša živali se izvaja v čredinkah, celoletne paše na prostem se ne izvaja

-        Čistilna košnja se izvede po potrebi, po končani paši je obvezna

Podukrep 1B

OBVEZNE ZAHTEVE:

-        Kombinacija ene košnje in ene paše v tekočem letu ALI do dve paši v tekočem letu

-        Raba travnika mora biti izvršena med 10. junijem in 15. oktobrom v posameznem letu

-        Paša se izvede 5 do 8 tednov po košnji/prvi paši

-        Obvezna čistilna košnja nepopašenih delov po drugi paši

-        Paša živali se izvaja v čredinkah, celoletne paše na prostem se ne izvaja

 

OBVEZNE ZAHTEVE ZA VSE PODUKREPE:

-        Travniški površin se ne mulči, gnoji, požiga

-        Pokošene trave se ne silira

-        Obvezno spravilo posušene trave v obliki mrve

-        Ohranja se specifične strukture

-        Odstranjuje se invazivne tujerodne vrste rastlin - ITVr

-        Travniških površin se ne spreminja v druge rabe

IZBIRNE ZAHTEVE

-        Košnja s strižno kosilnico

-        Prilagojena višina odkosa (od 10 do 15 cm)

-        Prilagojena košnja/paša:

o   ½ vključene površine po 10.juniju in ½ vključene površine po 1. avgustu

o   celotna površina po 1. avgustu

-        Nepokošen/nepopasen pas

 

O projektu

Na pilotnem območju, območju Nature 2000 Slovenska Istra, je cilj projekta LIFE-IP NATURA.SI, obnova ali izboljšanje stanja 50 ha travišč. S tem bi dosegli izboljšanje življenjskega okolja ter stanja ohranjenosti rastlinskih in živalskih vrst (metulji, plazilci, dvoživke, …).

Partnerji v projektu LIFE-IP NATURA.SI smo na podlagi terenskih ogledov ter individualnih pogovorov in anket s kmeti pripravili aktivnosti, s katerimi želimo na območju spodbuditi ohranjanje travišč in njihove biotske pestrosti. 

Če kmetujete na območju Nature 2000 Slovenska Istra in vas zanima opisano sodelovanje v projektu LIFE-IP NATURA.SI ali želite še dodatne informacije o projektu in aktivnostih, nas lahko pokličete na 05 33 51 213 (Elena Štendler) ali pišete na elektronski naslov elena.stendler@go.kgzs.si.  

 

Elena Štendler, KGZS - Zavod GO in Vinko Treven, ZRSVN

Nazaj

Prihajajoči dogodki