Gradivo s predstavitev javnih razpisov za ukrep 16 - Sodelovanje

Gradivo s predstavitev javnih razpisov za ukrep 16 - Sodelovanje

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukrep 16 - Sodelovanje

V mesecu februarju in marcu so na  Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije potekale predstavitve javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz naslova ukrepa 16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020.

Ključne besede: razpisi, ukrep sodelovanje, strokovna gradiva

Gradiva:

Podukrep 16. 2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrep 16.5: Okolje in podnebne spremembe

Podukrep 16.4: Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

Podukrep 16.9: Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

____________________________________________

Ukrep Sodelovanje

Cilj ukrepa je pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso.

Ukrep se izvaja preko štirih podukrepov:

Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (podukrep 16.2);

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (podukrep 16.4);

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (podukrep 16.5);

Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (podukrep 16.9).

Opis

Ukrep podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje gospodarskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti.

Ukrep bo zlasti namenjen spodbujanju projektov sodelovanja, ki bodo imeli za cilj doseganje večje produktivnosti in hkrati tudi večje trajnosti na področju kmetijstva. V okviru tega bo poseben poudarek namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja in zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda.

Upravičenec do podpore v okviru tega ukrepa je vodilni partner, skupaj z drugimi člani partnerstva. Za namen izvedbe projektov iz tega ukrepa se vzpostavi partnerstvo na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

Podpora znaša 100 % upravičenih stroškov.

Namenjena je projektom, ki bodo vključevali praktične vidike in rezultate, ter ne projektom, ki so le raziskovalni. Rezultati projektov morajo biti razširjani med zainteresirano javnostjo in posredovani ciljnim skupinam.

Za vse podukrepe (M16.2, M16.4, M16.5 in M16.9) znotraj ukrepa M16 se s 3. spremembo PRP 2014-2020 uvaja standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela na projektu, in sicer za člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, za člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik in za člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost ((kot npr. samostojni raziskovalec).

V okviru podukrepa 16.2. Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrepa 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam se uvaja dodatno standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela zaposlenih na projektu, in sicer za vodjo projekta ter strokovnega in tehničnega sodelavca na projektu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki