Glavna tema pomanjkljivost predloga Zakona o gostinstvu

Glavna tema pomanjkljivost predloga Zakona o gostinstvu

Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Predelava surovin neživalskega izvora, Turizem, Storitvene dejavnosti, Socialno podjetništvo, Trženje in promocija, Izobraževanje, Pravo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Glavna tema pomanjkljivost predloga Zakona o gostinstvu

Ustanovna seja strokovnega odbora za dopolnilne dejavnosti pri KGZS

Ključne besede: strokovni odbor, dopolnilne dejavnosti, zakon o gostinstvu

Konec marca je potekala ustanovna seja strokovnega odbora (SO) za dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK), ki ga sestavljajo Marjan Golavšek, Dušan Kosi, Jože Kotnik, Franc Kučan,  Alojz Suhoveršnik, Franc Tomše, Iztok Trček.  Poleg njih so člani odbora še Jakob Podpečan, Boris Uranjek in Jožica Jeromel.

Prisotne je uvodoma pozdravil in sejo vodil Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Sledile so volitve predsednika in podpredsednika. Predsednik je postal Marjan Golavšek, podpredsednik pa Dušan Kosi. Strokovna tajnica odbora je Andrejka Krt.

Po izvolitvi organov je predsednik KGZS na kratko predstavil aktualne zadeve na področju kmetijstva in stanje razmer v času Pandemija koronavirusa (COVID-19).

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora in izpostavili zlasti naslednje probleme:

 • davčne blagajne,
 • red v svojih vrstah,
 • pavšalna obdavčitev,
 • dvig vrednosti DDK saj so nujne za preživetje marsikatere kmetije,
 • aktivnejša vključitev svetovalcev za KD in DD v razvoj DDK,
 • dvig zavedanja pomena povezovanja in sodelovanja,
 • zmanjšanje administrativnih in birokratskih zahtev,
 • dvig kakovosti življenja na kmetiji.

Na podlagi teh odprtih vprašanj bodo člani SO pripravili predlog programa dela za mandatno obdobje 2021 - 2025.

V nadaljevanju je Andrejka Krt je predstavila predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1), katerega so člani SO prejeli ob sklicu seje. Cilji, ki jim ZGos-1 sledi poenostavitev določitve pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti in s tem omogočiti dvig kakovosti in vrednosti v slovenskem turizmu. Bistvene točke pri tem so obratovalni čas, določitev obratov gostinske dejavnosti in gostinske dejavnosti pri fizičnih osebah (sobodajalci in kmetje) ter kategorizacija nastanitvenih obratov. Pri tem je izpostavila prejeti dopis Združenja turističnih kmetij Slovenije v katerem nasprotujejo v ZGos-1 predlagani ureditvi kategorizacije nastanitvenih obratov. Nadalje je predstavila pripombe, ki so jih na predlog ZGos-1 oblikovali v okviru Strokovne skupine za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. 

Nadalje je predstavila pripombe, ki so jih na predlog ZGos-1 oblikovali v okviru Strokovne skupine za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti in sicer:

 • - v 2. členu, se doda nova, 4. alinea, ki glasi:« turizem na kmetiji je gostinska dejavnost, ki se opravlja skladno s predpisi, ki urejajo dopolnilno dejavnost na kmetiji«,
 • - v 3. Odst. 3. Člena se za besedo »gostinec« doda besedilo »in kmetije«,
 • - v 5. Členu se doda novi 4. Odstavek, ki glasi: »Kmetije lahko gostinsko dejavnost opravljajo tudi na prireditvah povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom, ribištvom in razvojem podeželja ter ohranjanjem tradicionalnih vrednot«,
 • - prosili bi za pojasnitev 3. alinee 1. točke 1. odstavka 7. člena,
 • - prosili bi za pojasnitev besedila »domačega okolja« zapisan v 13. Členu in obenem pripominjamo, da bi predmetno besedilo nadomestili z »lokalnega trga«,
 • - skrbnik zbirke podatkov o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je MKGP, ki ima vzpostavljen sistem registra kmetijskih gospodarstev (RKG), zato predlagamo, da se le ta ustrezno vnese v določbe enakovredno kot AJPES.

V razpravi je predsednik KGZS Roman Žveglič povedal, da je Ivan Simič (predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo) sprejel možnost pavšalne obdavčitve dohodka DDK do določene vrednosti, predsednik SO za DDK Marjan Golavšek je podal stališče, da kategorizacija nastanitvenih obratov sodi v pristojnost KGZS za DDK TK, Franc Tomše pa je povedal, da se strinja s predstavljenim, da pa se iz strani ZTKS na lokalno raven prenašajo drugačne informacije. Alojz Suhoveršnik se je zavzel za poštenost in nevtralnost do vseh nosilcev, Franc Kučan pa je podprl predhodne govorce ter poudaril, da je potrebno narediti red v svoji vrsti, na terenu bi moralo biti več kontrole in za kršitve tudi sankcije.

V zvezi z zakonom je SO za DDK  sprejel in potrdil predloge sprememb in dopolnitev novega Zakona o gostinstvu, ki ji je pripravila Strokovna skupine za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.