Finančna pomoč za rejce drobnice

Finančna pomoč za rejce drobnice

JSKS, Zbornica svetuje, Strokovni odbori, Drobnica, Obvestila za javnost, Živinoreja  | 
Finančna pomoč za rejce drobnice

Objavljen je ODLOK o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemij COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021. 

 

Ključne besede: finančna pomoč, drobnica

Odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu in redi drobnico. Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku izpolnjevati najprej naslednje pogoje:

  • oddati mora zbirno vlogo za leto 2021 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2021;
  • kmetijsko gospodarstvo mora biti na dan uveljavitve odloka vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
  • v letu 2021 mora biti vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali;
  • v Evidenco rejnih živali mora sporočiti podatke o staležu drobnice na dan 1. februarja 2021 in na ta dan imeti najmanj deset ovc oziroma koz;
  • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali osebnem stečaju;
  • na dan uveljavitve odloka ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
  • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Finančno nadomestilo se dodeli za število GVŽ ovc oziroma za število GVŽ koz upravičenca, sporočenih v Evidenco rejnih živali, na dan 1. februarja 2021. Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 67 eurov na GVŽ ovc oziroma koz.

Vsi upravičenci bodo informativno Odločbo o finančnem nadomestilu prejeli s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja RS na podlagi uradnih evidenc. Podatki o drobnici iz tega odloka, ki jih agencija pridobi od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, se iz Evidence rejnih živali prevzamejo na dan 1. februarja 2021.

Odlok je v celoti objavljen na tej povezavi

Nazaj

Prihajajoči dogodki