Finančna pomoč v prireji govejega mesa

Finančna pomoč v prireji govejega mesa

Živinoreja  | 
Finančna pomoč v prireji govejega mesa

V veljavi odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija do 30. septembra 2020. Vlagatelji morajo zahtevke vložiti na agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do ponedeljka, 2. novembra 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo je v Uradnem listu številka 143/20 objavilo Odlok za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje 1. junija 2020 do 30. septembra 2020. Odlok je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem v sektorju govejega mesa, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi nestabilnih razmer v sektorju govedoreje. Za ukrep po tem odloku je predvidenih 4,2 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ocenilo, da je bilo obdobje od junija do septembra letos za sektor govedoreje izjemno težko zaradi različnih dejavnikov v celotni verigi. Izpad dohodka v sektorju se predvsem izkazuje z:

 • znižanjem koeficienta ekonomičnosti reje,
 • znižanjem odkupnih cen goved,
 • nižanjem Neto dodane vrednosti (NDV) pri reji goved.

V sektorju prireje mesa se izkazuje znižanje koeficienta ekonomičnosti  v obdobju junij - avgust 2020 za okoli 10 %  v primerjavi z obdobjem september 2019 - februar 2020, znižanje odkupnih  cen je bilo v obdobju junij- avgust 2020 (v primerjavi z maksimalnimi cenami v letu 2019) v višini do 23 % za odkup bikov in za preko 30 % za odkup krav, neto dodana vrednost pa se je znižala v obdobju junij – avgust 2020 (primerjava z obdobjem september 2019 - februar 2020) od 104,47 evrov do 114,42 evrov, odvisno od velikosti reje.

Glede na navedeno se za obdobje junij – september 2020 predlaga finančna pomoč v višini 100 evrov / žival, kar je identično izplačilu za obdobje do 31. 5. 2020 na podlagi ukrepa Uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije covid-19.

Vlagatelj zahtevka za finančno pomoč je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki redi govedo in ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020.

Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči po predmetnem odloku.

Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. do 10. julija 2020 je oddal zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
 2. v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 je dal v zakol, odpremo ali izvoz govedo, starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev;
 3. za govedo ki je predmet podpore morajo biti v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) priglašeni vsi odhodi goveda iz kmetijskega gospodarstva do 15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa potrjeni. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) prevzame podatke iz CRG  20. oktobra 2020. V obdobje reje iz prejšnje točke se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo;
 4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
 5. vlagatelj mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70 % števila govedi od števila govedi, ki jih je imel na dan 31. maj 2020;
 6. govedo iz prejšnje točke, ki je na presečne datume iz tega odloka na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi se prišteje k številu goved na kmetijskem gospodarstvu.

 

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Upravičenec si mora sam natisniti obrazce, ki so priloga Odloku. To so:

 • Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa,
 • Izjava vlagatelja in
 • Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja.

Izpolnjene in podpisane obrazce ter zahtevek je treba poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

(vir: MKGP)

Nazaj

Prihajajoči dogodki