Finančna pomoč rejcem prašičev, časa je le 6 dni

Finančna pomoč rejcem prašičev, časa je le 6 dni

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Prašičereja, Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Za pridobitev finančne pomoči je potrebno izpolnjevati določene pogoje, podpisane zahtevke pa vložiti do 25. novembra 2020 na AKTRP. Ne spreglejte kratkega roka!

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letošnjem letu je bil danes sprejet na seji Vlade RS. Je podlaga za izplačilo finančne pomoči upravičencem v sektorju prašičjega mesa. Več o tem v sporočilu MKGP.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, finančna pomoč, reja prašičev

Sektor prašičjega mesa je namreč zaradi epidemije covid-19 utrpel padec dohodka v drugi polovici letošnjega leta, kar je posledica negativnih sprememb na trgu (predvsem izostanka prodaje dražjih kosov prašičjega mesa oziroma mesa nasploh, zmanjšane kapacitete gostinskih obratov v poletnih mesecih, zaprtja javnih zavodov v jesenskih mesecih ter posledično zmanjšanja nakupa mesa). Izpad dohodka v sektorju se predvsem izkazuje z nižanjem neto dodane vrednosti (NDV) pri reji prašičev.

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020 je podlaga za izplačilo finančne pomoči upravičencem v sektorju prašičjega mesa za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letošnjem letu, z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti slovenskih rejcev prašiče. Finančno nadomestilo se dodeli po pravilih de minimis za primarne kmetijske proizvajalce.

Cene so zaradi epidemije covid-19 pričele padati že maja letos. V obdobju od junija 2019 do maja 2020 so se sicer gibale na izjemno visokem nivoju zaradi pojava afriške prašičje kuge v azijskih državah, kar je pomenilo zelo povečan izvoz prašičjega mesa iz EU v te države ter posledično izjemen porast odkupnih cen na evropskem trgu in tudi v Sloveniji. To obdobje ni zajeto v analizi upada dohodka v obliki neto dodane vrednosti (NDV), ker bi izkrivljalo običajne in realne cenovne ter dohodkovne razmere na trgu prašičjega mesa.

Za pridobitev finančne pomoči mora upravičenec izpolnjevati pogoje, da je vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v letošnjem letu, kjer so tudi njegovi podatki o staležu prašičev na dan 1. februar 2020 in kjer preračun števila živali na glave velike živine (GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev, oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev. Na dan oddaje zahtevka mora biti njegovo kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti oziroma drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov.

Tem pogojem po analizi ustreza 598 kmetijskih gospodarstev, ki imajo skupaj 22.798,34 upravičenih GVŽ prašičev pitancev in plemenskih prašičev.

Podpisane zahtevke vlagatelji vložijo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) najkasneje do 25. novembra letos.

Zahtevek je objavljen v uradnem listu in na spletni strani Agencije, kjer je tudi več informacij o finančni pomoči: https://www.gov.si/zbirke/storitve/uveljavljanje-financne-pomoci-v/.

Nazaj

Prihajajoči dogodki