Finančna nadomestila zaradi epidemije in pogoji za pridobitev

Finančna nadomestila zaradi epidemije in pogoji za pridobitev

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

V naslednjih dveh tednih bodo objavljeni odloki za uveljavljanje finančnih nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti. Za pridobitev sredstev je potrebno imeti urejene pogoje, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, finančna nadomestila, vino, sadjarstvo, dopolnilne dejavnosti

Z Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja sporočajo, da je predvidena objava odlokov za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti zaradi drugega vala epidemije COVID-19.

Predvidena je objava odlokov za:

 • finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije Covid-19 (predvidena objava v Uradnem listu Republike Slovenije (RS) dne 12. 3. 2021 oziroma 18. 3. 2021),
 • finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije Covid-19 (predvidena objava v Uradnem listu RS dne 12. 3. 2021),
 • finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije Covid-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 (predvidena objava v Uradnem listu RS dne 12. 3. 2021 oziroma 18. 3. 2021).

Do podpore bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev (vinarji / sadjarji), ki bodo izpolnjevali pogoje iz odlokov in naslednje zahteve:

 • na dan uveljavitve odloka upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
 • na dan 31. 12. 2019 ne sme biti podjetje v težavah. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) bo zahtevo preverjala na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
 • pri določitvi višine finančnega nadomestila Agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 upošteva višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 za obdobje oktober 2020 do januar 2021, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena zakona (podpora se zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen, če se mu je znižala po drugem odloku na podlagi 116.člena).

Do podpore bodo upravičeni vlagatelji ozizroma nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki bodo izpolnjevali pogoje iz odloka in naslednje zahteve:

 • na dan oddaje zahtevka vlagatelj ni v postopkih zaradi insolventnosti ali postopkih prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
 • na dan oddaje zahtevka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne  obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
 • upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku.

Potencialnim upravičencem in vlagateljem svetujemo, da preverite izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjenih finančnih podpor pravočasno uredite.

Nazaj

Prihajajoči dogodki