Enkratna solidarnostna pomoč za kmečke zavarovance - vlogo je treba oddati do 3. novembra 2023

Enkratna solidarnostna pomoč za kmečke zavarovance - vlogo je treba oddati do 3. novembra 2023

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Kmečki zavarovanci, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov, so upravičeni do enkratne solidarnostne pomoči v višini 668,21 eur, ki je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov. Vlogo je mogoče oddati do 3. novembra 2023.

Ključne besede: kmečki zavarovanci, enkratna solidarnostna pomoč, vloga,

Upravičenci do pomoči

Do enkratne solidarnostne pomoči za kmete, so upravičeni kmetje, ki so bili na dan 2. september 2023:

  • vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (velja za osebe, ki so zavarovane po zavarovalnih podlagah 051, 052 ali 007+064/065) in
  • so utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji, zaradi posledic poplav in plazov.

Pri tem pojasnjujemo, da se kot premoženje, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji štejejo objekti, ki so namenjeni bivanju in je bila škoda ocenjena s strani občinskih komisij za oceno škode na stvareh.

Kje in do kdaj je potrebno oddati vlogo

Vlogo za enkratno solidarnostno pomoč za kmete (ESPK) morajo vlagatelji izpolniti, podpisati ter skupaj z dokazili, ki izkazujejo nastanek škode poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer najkasneje do 3. novembra 2023.

To lahko storijo na enega od dveh načinov:

  • po elektronski pošti na naslov: mkgp@gov.si s pripisom »vloga za ESPK za kmete « ali
  • priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (z oznako »vloga za ESPK za kmete «).

Obrazec vloge za ESPK za kmete je dostopen na TUKAJ, kjer sicer najdete tudi druge ukrepe namenjene kmetovalcem, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov.

ESPK je le eden od ukrepov

Za konec želimo pojasniti, da je ESPK samostojen ukrep, namenjen kmečkim zavarovancem, ki so utrpeli škodo na nekmetijskih objektih.

Kmečki zavarovanci so poleg ESPK upravičeni tudi do drugih ukrepov, med katerimi izpostavljamo »Pomoč za samozaposlene«. Slednja jim pripada, če:

  • zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne morejo opravljali dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023,
  • so jim prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov in
  • na dan oddaje izjave nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in imajo predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

»Pomoč za samozaposlene« znaša 1020,00 eur, upravičenci pa jo bodo lahko uveljavili za avgust, september, oktober, november in december 2023, in sicer z vlogo, ki bo dostopna na portalu eDavki od 25. septembra dalje. Podobno kot velja za ESPK je tudi »Pomoč za samozaposlene« oproščena plačila vseh davkov in prispevkov.

Vabimo vas, da vse aktualne informacije v zvezi s sanacijo po poplavah in plazovih spremljate TUKAJ, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije v zvezi s poplavami in plazovi.

Nazaj

Prihajajoči dogodki