Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč 2021

Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč 2021

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki  | 
Od določitve dejanskega uporabnika je odvisno, komu se bo katastrski dohodek všteval v davčno osnovo.

Od določitve dejanskega uporabnika je odvisno, komu se bo katastrski dohodek všteval v davčno osnovo.

Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so običajno tudi dejanski uporabniki teh površin. Namen instituta določitve dejanskega uporabnika zemljišč omogoča ureditev razmerij, ko kmetijsko ali gozdno zemljišče dejansko uporablja oseba, ki ni lastnik nepremičnine. Za davčne namene se lahko katastrski dohodek iz lastnika zemljišča prenese na dejanskega uporabnika zemljišča, pojasnjuje mag. Gašper Cerar, KGZS.

Pojem

Davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja kot katastrski dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junij za tekoče leto. Oseba, ki je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, a zemljišča ne uporablja, temveč ga uporablja druga oseba, ima možnost, da za davčne namene sam določi dejanskega uporabnika zemljišča, obenem pa opozarjamo, da ima možnost ugotavljanja dejanskega uporabnika tudi davčni organ sam (štirinajsti odstavek 69. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)).

Vloga

Dejanskega uporabnika zemljišča je potrebno pisno sporočiti Finančni upravi RS (FURS). Vsebina in oblika obrazca vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč s predpisi nista določena, zato se lahko uporabi vlogo FURS, ki je dosegljiva na njihovi spletni strani, ali pa stranki v vlogi, ki jo sami napišeta, navedeta:

  • ime, priimek, naslov, davčno številko lastnika zemljišč, kot je naveden v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi,
  • ime, priimek, naslov, davčno številko dejanskega uporabnika zemljišč,
  • katastrsko občino, številke parcel, ki so v dejanski uporabi, in površino teh zemljišč,
  • trajanje oziroma čas dejanske uporabe,
  • podpisa obeh strank,
  • če imata stranki sklenjeno zakupno pogodbo, se jo priloži vlogi.

Zakupno pogodbo se priloži, če je med lastnikom in dejanskim uporabnikom zakupno razmerje urejeno s pisno pogodbo. Če stranki nimata sklenjene uradne zakupne pogodbe, se lahko priloži dogovor o zakupu ali kakršen koli drug dokument, iz katerega izhaja pravica do uporabe zemljišča.

Rok za vložitev vloge za določitev dejanskega uporabnika je 15. julij za tekoče leto, za letošnje davčno leto je rok četrtek, 15. julij 2021. Vlogo, oddano do navedenega datuma, se upošteva pri izračunu davčne obveznosti za leto 2021, in sicer v pomladi 2022. Vlogo se vloži pri uradu FURS, kjer ima vlagatelj vloge svoje stalno prebivališče.

Vloge, vložene po 15. juliju 2021, se prvič upoštevajo pri odmeri akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2022 (upošteva se pri odmeri davka v pomladi 2023). 

Posledice

Katastrski dohodek za kmetijska in gozdna zemljišča, ki so predmet dejanske uporabe, se pripiše dejanskemu uporabniku zemljišč, ki je po ZDoh-2 zavezanec za plačilo dohodnine od katastrskega dohodka in drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Lastniku zemljišč, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka, pa se prizna oprostitev plačila dohodnine od katastrskega dohodka zemljišč, ki jih daje v dejansko uporabo in so zapisane v vlogi. Od določitve dejanskega uporabnika je odvisno, komu se bo katastrski dohodek všteval v davčno osnovo. 

Katastrski dohodek pripisanih zemljišč vpliva na davčno obveznost posameznika v okviru dohodnine ter posledično na uveljavljanje različnih socialnih transferjev in prispevkov (otroški dodatek, socialna pomoč, višina plačila za vrtce itd.), povračilo trošarine za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, pavšalno nadomestilo pri davku na dodano vrednost.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki