Določitev dejanskega uporabnika 2023

Določitev dejanskega uporabnika 2023

Zbornica svetuje, Pravo, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Določitev dejanskega uporabnika 2023

Na pravočasno določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2023 opozarja mag. Gašper Cerar iz pravnega sektorja na KGZS.

Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so običajno tudi dejanski uporabniki teh površin. Namen instituta določitve dejanskega uporabnika zemljišč omogoča ureditev razmerij, ko kmetijsko ali gozdno zemljišče dejansko uporablja oseba, ki ni lastnik nepremičnine.

Davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja kot katastrski dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junij za tekoče leto. Kadar kmetijsko ali gozdno zemljišče dejansko uporablja oseba, ki je član kmečkega gospodinjstva, v katerem noben član nima pravice do uporabe tega zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, Finančna uprava RS (FURS) katastrski dohodek pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča. FURS to stori na podlagi vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč ali na podlagi svoje ugotovitve o dejanskem uporabniku (14. odstavek 69. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)).

Vloga

Dejanskega uporabnika zemljišča se pisno sporoči na FURSu. Lahko se uporabi vlogo FURSa, ki je dosegljiva na njihovi spletni strani, ali pa stranki v vlogi, ki jo sami napišeta, navedeta:

  • ime, priimek, naslov, davčno številko lastnika zemljišč, kot je naveden v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi,
  • ime, priimek, naslov, davčno številko dejanskega uporabnika zemljišč,
  • katastrsko občino, številke parcel, ki so v dejanski uporabi, in površino teh zemljišč,
  • trajanje oziroma čas dejanske uporabe,
  • podpisa obeh strank.

Zakupno pogodbo se vlogi priloži, če je med lastnikom in dejanskim uporabnikom zakupno razmerje urejeno s pisno pogodbo. Če stranki nimata sklenjene zakupne pogodbe, se lahko priloži dogovor o uporabi zemljišča ali kakršenkoli drug dokument, iz katerega izhaja pravica do uporabe tuje kmetijske ali gozdne nepremičnine.

Rok za vložitev vloge za določitev dejanskega uporabnika je 15. julij za tekoče leto, za letošnje davčno leto je rok 15. julij 2023. Vlogo, oddano do tega datuma, se upošteva pri izračunu davčne obveznosti za leto 2023, to je v pomladi 2024. Vlogo se vloži osebno pri uradu FURSa, kjer ima vlagatelj vloge svoje stalno prebivališče, po pošti ali preko sistema eDavki. Vloge, vložene po 15. juliju 2023, se prvič upoštevajo pri odmeri davčnih obveznosti iz kmetijstva in gozdarstva za leto 2024, to je v pomladi 2025.

Učinki

Katastrski dohodek za kmetijska in gozdna zemljišča, ki so predmet dejanske uporabe, se pripiše dejanskemu uporabniku zemljišč, ki je po ZDoh-2 zavezanec za plačilo dohodnine od katastrskega dohodka in drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Lastnik zemljišč, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi katastrskega dohodka, ne plača dohodnine od katastrskega dohodka zemljišč, ki jih daje v dejansko uporabo in so zapisane v vlogi. Od določitve dejanskega uporabnika je odvisno, komu se bo katastrski dohodek všteval v davčno osnovo.

Katastrski dohodek pripisanih zemljišč vpliva na davčno obveznost posameznika v okviru dohodnine ter posledično na uveljavljanje socialnih transferjev (otroški dodatek, socialna pomoč, višina plačila za vrtce itd.) in pavšalno nadomestilo pri davku na dodano vrednost.

Nazaj

Prihajajoči dogodki