Dohodek iz kmetijske dejavnosti za pridobitev statusa kmeta v 2023

Dohodek iz kmetijske dejavnosti za pridobitev statusa kmeta v 2023

Pravo, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Dohodek iz kmetijske dejavnosti za pridobitev statusa kmeta v 2023

Cenzus za pridobitev statusa kmeta v 2023 znaša 16.191,36 evra.

Status kmeta je izraz, ki se uporablja pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskega zemljišča (23. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ) ali v povezavi z Zakonom o davku na dediščine in darila (ZDDD) z namenom uveljavljanja oprostitve plačila davka na dediščino in darila (10. člen ZDDD). Status kmeta lahko pridobi oseba, ki se že ali se bo ukvarjala s kmetijsko dejavnostjo, je za to ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti ustvarja pomemben del dohodka.

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se po 24. členu ZKZ šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne poprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju. Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Dohodek iz gozdarske dejavnosti ne sodi v izračun dohodka za status kmeta.

Podatek o pomembnem delu dohodka iz kmetijske dejavnosti se letno spreminja. Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna mesečna bruto plača v letu 2022 znašala 2.023,92 evra: cenzus za pridobitev statusa kmeta v 2023, to je 2/3 letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, znaša 16.191,36 evra.

Kako do statusa kmeta

Oseba, ki želi pridobiti odločbo o statusu kmeta, vloži na upravno enoto vlogo z dokazili:

  • dokument o lastništvu, najemu ali drugi uporabi kmetijskih zemljišč,
  • potrdilo o izobrazbi (spričevalo ali certifikat),
  • dokument o dohodku iz kmetijske dejavnosti (izračun lahko pripravijo kmetijski svetovalci na kmetijsko-svetovalni službi pri KGZS) in
  • potrdilo o plačilu upravne takse.

Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa kmeta in izda odločbo. Med postopkom prometa s kmetijskimi zemljišči lahko upravna enota ponovno preveri odločbo in ugotavlja status kmeta. Odločba o statusa kmeta ne pomeni, da oseba, na katero se odločba nanaša, še vedno izpolnjuje pogoje za status kmeta: to velja še posebej, če je odločba upravne enote starejšega datuma.

Nazaj

Prihajajoči dogodki