Do 27. oktobra je čas za oddajo vloge: finančna pomoč v čebelarstvu

Do 27. oktobra je čas za oddajo vloge: finančna pomoč v čebelarstvu

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Čebele, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Do 27. oktobra je čas za oddajo vloge: finančna pomoč v čebelarstvu

Zaradi slabih vremenskih razmer, katerih posledica je zmanjšano medenje medovitih rastlin, je vstopil v veljavo Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, v okviru katerega so zagotovljena sredstva v višini 1.283.874 evrov.

Ključne besede: čebelarstvo, finančna pomoč, nadomestilo škode

V Uradnem listu je bil 15. 10. 2021 objavljen Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021. Čebelarska zveza Slovenije bo tiskane vloge in navodila, po pošti poslala čebelarjem, ki imajo registriranih 10 ali več čebeljih družin. Pošto bodo čebelarji prejeli do konca tedna. Lahko pa si vlogo natisnete sami, najdete jo TUKAJ.  Pohitite in izpolnite obrazec o dodelitvi pomoči v čebelarstvu – do srede, 27. oktobra 2021.

Upravičenec:

  • mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov
  • na dan: 30 junij 2021 mora imeti v Centralnem registru prijavljene družine (le te so bile sporočene od 31. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021).

Višina pomoči – glede število prijavljenih čebeljih družin in oblike dejavnosti na dan 30. junija 2021:

  • najmanj 10 čebeljih družin – znaša pomoč največ 6,5 evrov na čebeljo družino;
  • ekološki čebelar vsaj 10 čebeljih družin, mora imeti na dan 30. junija 2021 veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2021 - znaša pomoč do največ 13 evrov na čebeljo družino;
  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 9 evrov na čebeljo družino
  • fizična oseba, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 ali več čebeljih družin in mu na dan 30. junija 2021 čebelarstvo predstavlja glavno/edino kmetijsko dejavnost (so uvrščeni pod šifre 007, 051, 052, 064 in 065) znaša pomoč do največ 9 evrov na čebeljo družino.

Na dan oddaje vloge:

  • mora biti vlagatelj kot nosilec ali namestnik nosilca ali član kmetije vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG);
  • vlagatelj mora imeti urejen vpis v RKG;
  • mora imeti transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  • neporavnane davčne in druge nedavčne obveznosti ne smejo presegati 50 evrov.

Če izračunana skupna višina pomoči za vse vloge preseže razpoložljiva sredstva, se višina pomoči vsem upravičencem sorazmerno zmanjša.

Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine skladno z akti Evropske unije. Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju upravičenca, ne sme presegati zgornjih mej (določenih z Uredbo EU, sicer se zniža izplačilo).

Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca dejavno v kmetijski dejavnosti in je hkrati še dejavno v drugih branžah, kjer je sistem de minimis, se upoštevajo vse pomoči - podrobnejše navaja 5. člen TUKAJ.

Čebelar mora za pomoč izpolniti obrazec: »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«, najpozneje do vključno 27. oktobra 2021 – in poslati priporočeno!

Na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021«

Vlogo lahko oddate tudi  osebno v sprejemni pisarni Agencije v času uradnih ur.

ALI:

Čebelar ali njegov pooblaščenec izpolni in vloži na Agencijo tudi v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog je vstopno spletno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Če vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri Agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Na vlogi vlagatelj in nosilec kmetijskega gospodarstva s podpisom izjavljata, da potrjujeta točnost podatkov in navedb glede enotnega podjetja v skladu z drugim odstavkom.

O izpolnjevanju pogojev odloči agencija do 5. decembra 2021.

Agencija pred odobritvijo pomoči preveri tudi višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega vlagatelja v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo in v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi Ministrstvo za finance in ministrstvo za kmetijstvo.

Za vlagatelje, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej.

VLOGO najdete TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki