Delna povrnitev dohodka v času karantene

Delna povrnitev dohodka v času karantene

JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Delna povrnitev dohodka v času karantene

Novi koronski paket ukrepov prinaša denarno nadomestilo kmetom in nekaterim drugim upravičencem, ki jim je bila odrejena karantena. Prav tako so do nadomestila upravičeni tisti, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti zaradi potrebe po varstvu otrok, ki zaradi objektivnega razloga ne morejo obiskovati vrtca ali šole. Več v prispevku Urške Ahlin Ganziti s pravnega sektorja KGZS.

Ključne besede: Koronavirus, izredni temeljni dohodek, koronski paket

Upravičenci do pomoči v obliki izrednega temeljnega dohodka so osebe, ki so na dan uveljavitve zakona zavarovane kot kmetje (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064/065), samozaposleni (zavarovalne podlage 005) ali družbeniki, delničarji gospodarske družbe, ustanovitelji zadruge ali zavoda in so hkrati poslovodne osebe (zavarovalne podlage 040).

Pogoj za povrnitev dohodka je odrejena karantena na domu zaradi vrnitve iz držav na rdečem seznamu, ki so bile v času njihovega odhoda uvrščene na zeleni ali oranžni seznam oziroma so bili v stiku z okuženo osebo. Poleg tega je možen vzrok varstvo otroka, ki mu je odrejena karantena ali obstaja drug objektivni razlog, ki otroku preprečuje obisk vrtca ali šole in ne morejo opravljati dejavnosti ali organizirati dejavnosti na domu.

Starši so do tovrstne pomoči v primeru šolarjev upravičeni za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. Prav tako tudi za otroke v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter za otroke, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Oseba, ki je za isto obdobje upravičena do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ni upravičena do pomoči v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka. Pri tem dodajamo, da je takšna oseba, v primeru vračila izredne pomoči do mesečnega temeljnega dohodka, upravičena naknadno uveljaviti pomoč v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka.

V 30 dneh od vračila mesečnega temeljnega dohodka sme taka oseba vložiti vlogo za delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi karantene oziroma varstva otroka. To bo lahko storila z vložitvijo vloge preko informacijskega sistema Finančne uprave RS (FURS) – eDavki. Obrazce najdete na povezavi TUKAJ.

FURS bo to pomoč nakazal v 15 dneh od prejema vloge.

Višina pomoči

Višina pomoči znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali čas, ko upravičenec ni zmožen opravljanja dejavnosti, vendar ne več kot: 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni, 750 EUR za cel mesec. Pomoč je oproščena plačila davkov in prispevkov.

Čas trajanja pomoči

Pomoč upravičencem pripada za primere, ki so nastali od 1.9.2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja tega ukrepa. Navedeno pomeni, da so do pomoči upravičeni tudi kmetje, ki zaradi odrejene karantene ali zaradi varstva otrok niso mogli opravljati dejavnosti že v septembru ali oktobru.

Izplačilo

Upravičenec do pomoči poda vlogo prek informacijskega sistema eDavki. To stori v 30 dneh od:

  • vročitve odločbe o karanteni oziroma
  • pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina, zaradi katere otrok ne more v vrtec ali šolo

najkasneje do 31.12.2020.

Dokazil k vlogi praviloma ne bo potrebno prilagati, saj bo FURS črpal iz zbirk podatkov Ministrstva za zdravje. Le v primeru vložitve vloge zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, bo moral upravičenec priložiti ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine.

Roki za oddajo vloge

  • Če je vloga vložena do 31.10 2020 bo pomoč nakazana 10.11.2020;
  • če je vloga vložena za november ali oktober in november od 1.11.2020 do 30.11 2020 bo pomoč nakazana do 10.12.2020;
  • če je vloga vložena za december ali december in oktober ali december in november ali za vse tri mesece skupaj od 1.12.2020 do 31.12 2020 bo pomoč nakazana do 10.1.2021.

Iz navedenega izhaja, da bo zadnji mesec, torej v decembru, mogoče uveljavljati pomoč za vse tri mesece skupaj ali pa posamično le za december oziroma v kombinaciji december in oktober ali november. V decembru pa ne bo mogoče uveljaviti pomoči zgolj za oktober in november.

Vračilo

Če je upravičenec hkrati za isti čas prejel pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in pomoč v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka, mora slednjega vrniti.

Nazaj

Prihajajoči dogodki