RAZPIS za naložbe v namakalne sisteme za več uporabnikov

RAZPIS za naložbe v namakalne sisteme za več uporabnikov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava  | 
Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.

Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.

Tri milijone evrov za naložbe v namakalne sisteme - za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske pridelave

Ključne besede: razpis, namakanje,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejšnji petek v Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. S tem razpisom se želi krepiti aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski pridelavi in večji konkurenčnosti kmetijstva.

Vlaganja v namakalne sisteme so ključna za povečanje samooskrbe v Sloveniji in so eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, hkrati pa tudi zagotavljanje stabilnega in kakovostnega pridelka. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je treba nanje prilagoditi z različnimi ukrepi, med katere spada tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi MKGP s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane k stabilni pridelavi hrane.

Javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Slovenije, in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 3 milijone evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Ključni pogoj za pridobitev sredstev je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so zato tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

  • vodno dovoljenje,
  • izvedba predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,
  • odločba o uvedbi namakanja.

Stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu.

----------------------------

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 16. septembra 2019 do vključno 15. novembra 2019, do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

---------------------------

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v pri svetovalcih v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, INFO točkah Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter  na spletnih straneh MKGP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri