Objavljen 5. javni razpis za mlade kmete

Objavljen 5. javni razpis za mlade kmete

Kmetijske podpore  | 
Objavljen 5. javni razpis za mlade kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. oktobra objavila  5. Javni razpis za podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je 15 mio €. Razpis je zaprtega tipa. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 28. 10. 2019 do vključno 6. 12. 2019, do 23.59 ure.

S finančnimi podporami za zagon in razvoj kmetij mladih kmetov v okviru ukrepa lahko olajšamo prva leta vzpostavljanja kmetije in s tem spodbudimo mlade, da se bodo odločali za nadaljevanje kmetovanja in zaposlitev v kmetijstvu. Z ukrepom lahko mladim kmetom omogočimo dvig usposobljenosti za opravljanje dejavnosti in pomoč pri investicijah na kmetiji. Ukrep deluje v smeri hitrejšega strukturnega prilagajanja v kmetijstvu in ohranjanju slovenskega podeželja.

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača v dveh obrokih.

- Znesek javne podpore znaša 45.000 EUR na upravičenca, ki se zaposli na kmetiji. Zaposlitev na kmetiji pomeni, da je mladi kmet pokojninsko-invalidsko in zdravstveno zavarovan iz kmetijske dejavnosti. Zaposlen mora biti ob oddaji vloge na javni razpis oziroma se ob oddaji vloge zaveže, da se bo zaposlil v roku devetih mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru se prvi obrok upravičencu izplača po preverjanju zaposlitve.

- Za ostale upravičence je znesek javne podpore 18.600 EUR.

Podpora se izplača:

 • - prvi obrok 70 % dodeljenih sredstev se izplača ob izdaji odločbe o pravici do sredstev ali ob zaposlitvi za mlade kmete, ki zaposlitev načrtujejo,
 • - drugi obrok do 30 % dodeljenih sredstev se izplača po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta.

Upravičenci do podpore so mladi kmetje:

 • ki so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let,
 • imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost,
 • prvič vzpostavljajo kmetijo (mladi kmet lahko začne z vzpostavitvijo kmetije največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis).

Kot vzpostavitev se šteje, da je mladi kmet izpolnil naslednje korake:

PRED ODDAJO VLOGE NA JAVNI RAZPIS:

 • postal izključni lastnik ali solastnik kmetije skupaj z zakonskim, zunajzakonskim partnerjem ali partnerjem registrirane istospolne skupnosti v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
 • postal nosilec kmetije v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev;
 • ne glede na določbo prejšnje alineje je lahko postal nosilec kmetije v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, če pred tem obdobjem še ni prejel sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike, razen ukrepov programa razvoja podeželja, iz katerih se sofinancirajo izobraževanja, in sicer ukrepa 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ali ukrepa 1 prenos znanja in dejavnosti informiranja iz PRP 2014–2020, in pred tem obdobjem kmetija katere nosilec je bil, ni imela v RKG vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva;

PO ODDAJI VLOGE NA JAVNI RAZPIS:

 • v kolikor ob oddaji vloge na javni razpis še ne vodi knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali po metodologiji FADN, mora z začetkom novega obračunskega leta po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev tovrstno knjigovodstvo vzpostaviti ali
 • v kolikor ima knjigovodstvo iz prejšnje alineje ob oddaji vloge na javni razpis že vzpostavljeno, mora v roku devetih mesecev po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev izpolniti prvega od preostalih mejnikov ali ciljev iz poslovnega načrta.

Že vzpostavljeno knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo ob oddaji vloge na javni razpis ni več ovira, vendar pa tudi za knjigovodstvo velja omejitev obdobja vzpostavitve, ki je 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.

Pogoji za upravičenost:

 • Vzpostavlja kmetijo, ki ima v upravljanju najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP) in največ 80 ha PKP, pri čemer prevzame osnovna sredstva za kmetijsko dejavnost.
 • Vzpostavlja kmetijo in ima v upravljanju manj kot 6 ha PKP, v reji mora imeti za ekvivalent najmanj 15 GVŽ in največ 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali najmanj 60 in največ 200 čebeljih družin.
 • K vlogi na javni razpis mora predložiti poslovni načrt (PN) za obdobje treh let, v katerem mora prikazati ekonomski razvoj kmetije in prispevek k horizontalnim ciljem.
 • Upravičenec mora začeti z izvajanjem PN najkasneje v devetih mesecih od datuma odločbe o pravici do sredstev in se zaposliti na svoji kmetiji, če to načrtuje in je prikazano v PN kot mejnik.
 • Upravičenec ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost za opravljanje kmetijske ali s kmetijstvom povezane dejavnosti. Med s kmetijstvom povezane dejavnosti se štejejo: živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska. Minimalni pogoj, ki se nanaša na pridobljeno poklicno znanje je bodisi nižja poklicna kvalifikacija s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj na KMG ali nižja poklicna kvalifikacija nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in tri leta delovnih izkušenj na KMG. Usposobljenost se šteje kot pridobljena, če dokaže, da je izkušnje iz kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti pridobival najmanj tri leta pred oddajo vloge na javni razpis.
 • V roku 18 mesecev od dokončne vzpostavitve kmetije mora zagotoviti skladnost z opredelitvijo aktivnega kmeta, kar pomeni, da mu je bila izdana odločba v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, območja z omejenimi dejavniki, ekološko kmetovanje ali dobrobit živali.

 

Novosti javnega razpisa v letu 2019:

 1. Upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis ne sme imeti več kot 50 eurov neporavnanih zapadlih obveznosti do občine in države.
 2. Upravičenec mora voditi knjigovodstvo še najmanj dve obračunski leti (do konca 2022),
 3. Knjigovodske podatke mora upravičenec poslati na agencijo vsako leto do 15. aprila (do sedaj je veljalo, da jih je moral poslati do 31. marca), velja tudi za upravičence iz preteklih javnih razpisov,
 4. V primeru dvostavnega knjigovodstva ni več obvezna povezava s sedem mestnim kontnim načrtom, velja tudi za upravičence iz preteklih javnih razpisov,
 5. Obveznosti do oddaje zahtevka za izplačilo sredstev, veljajo tudi za upravičence iz preteklih javnih razpisov:

        => ostane nosilec, lastnik KMG, oziroma poslovodja, ter opravlja kmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu s katerim je vstopil v podukrep,

        => ne zmanjša obsega PKP v upravljanju, števila GVŽ, števila čebeljih družin za več kot 10 odstotkov, v nobenem primeru pa ne pod spodnji vstopni prag 6 ha primerljivih kmetijskih površin oziroma 15 glav velike živine oziroma 60 čebeljih družin,

         => ohranja obseg zemljišč v lasti,

         => ohranja vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje,

         => izpolnjuje pogoj aktivnega kmeta,

         => samostojni podjetnik posameznik ali družba z enim družbenikom ohranja registrirane izključno kmetijske dejavnosti.

 1. Obveznost od datuma odločbe o pravici do sredstev in še pet let po izplačilu drugega obroka, velja tudi za upravičence iz preteklih javnih razpisov:

        => hramba zbrane, datumsko urejene dokumentacije in omogočanje dostopa do dokumentacije, na podlagi katere so bila dodeljena sredstva, ter omogočanje kontrole na kraju samem.

 1. Ni več podaljševanja izvajanja poslovnega načrta, omogočeni sta dve spremembi razvojnega cilja z drugim, ki je enako ali višje točkovan.
 2. Med merili ni več vključitve v ukrep dobrobit živali.
 3. Z letošnjim letom se uvaja izključno elektronska vloga, priloge se predložijo kot skenogram.
 4. Podrobno je naveden postopek elektronske vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga je potrebno tudi natisniti in poslati po pošti ali oddati v vložišču agencije.
 5. Pri vpisovanju razvojnih ciljev v poslovni načrt je potrebno upoštevati prilogo 3 javnemu razpisu: Seznam mejnikov in ciljev.
 6. Vstopni prag (30 odstotkov vseh možnih točk) je 25 točk (prej 26 točk)

(vir: MKGP)

Za dodatne informacije o razpisu se lahko obrnete na nosilce ukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete na kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Jože Očko

(01) 513 66 96

joze.ocko@kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Polona Starc

(03) 490 75 88

polona.starc@ce.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Ana Demšar Benedičič

(04) 280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Sonja Zidar Urbanija

(01) 899 50 14

sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Simona Hauptman  

(02) 228 49 53

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Simon Seči

(02) 539 14 42

simon.seci@kgzs-ms.si

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Michaela Vidič

(05) 335 12 12

michaela.vidic@go.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Darja Zadnik

(05) 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

mag. Zdenka Kramar

(07) 373 05 74

zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Felicita Domiter

(02) 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri