Lombergarjevi dnevi

Lombergarjevi dnevi

Tip novice: Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Izobraževanje, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Izobraževanja, Obvestila za javnost, Sadjarstvo, Zelenjadarstvo, Vinarstvo in vinogradništvo  |  Objavljeno: 19. 10. 2022  |  Lombergarjevi dnevi, ključni dogodki, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Hoče
Datum: 29. 11. 2022 ob 09:00 - 01. 12. 2022 do 16:00

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje.

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje.

Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le-teh in nekatere tehnološke novosti.

Lombergarjevi dnevi bodo potekali od 29. novembra do 1. decembra letos, in sicer bo najprej  6. Zelenjadarski posvet z mednarodno udeležbo 29. novembra, nato 14. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo 30.  novembra, končajo pa se s 17. Lombergarjevim sadjarskim posvetom z mednarodno udeležbo, ki bo 1. decembra 2022.

Posveti bodo potekali na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče v predavalnici Auditorium Magnum.

6. Zelenjadarski posvet z mednarodno udeležbo: Nove smernice varstva vrtnin za prihodnost

Pred nami je novo programsko obdobje v kmetijstvu. Seveda je nujno, da vnaprej vemo, kaj nas čaka in se skušamo tudi s pridelavo temu prilagoditi. Želja EU in smernice SLO so tudi povečanje ekološke pridelave, kar veliko pridelovalcev zelenjave skrbi in straši. Pričevanje nekoga, ki je pustil akademsko kariero in se posvetil ekološkemu kmetovanju bo morda spodbudilo koga, da se bo lažje odločil tudi za to smer. MKGP je nosilec sprememb in računamo, da nas bo z njimi ustrezno seznanilo. Vsekakor nas čaka vedno več ovir pri kemičnem varstvu, zato bomo morali več razmišljati tudi o drugačnih načinih varstva, spodbujanju in krepitvi vrtnin. Zato bo velik del predstavitev na letošnjem posvetu namenjen tudi temu.

PROGRAM POSVETA

 

Program posveta

8.30–9.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev

9.00–9.25

Otvoritev posveta

Irena Leonida Kropf, direktorica KGZS – Zavod MB,

red. prof. dr. Branko Kramberger, dekan UM, FKBV,

Roman Žveglič, predsednik KGZS,

Tatjana Buzeti, državna sekretarka, MKGP

9.25–9.30

Predstavitev sponzorja dneva

Kmetijska zadruga Ptuj

9.30–10.15

Skupna kmetijska politika 2023 – 2027

s poudarkom na pospeševanju pridelave zelenjave

MKGP

10.15-10.45

Ekološka pridelava zelenjave na kmetiji Zlate Misli

dr. Matjaž Turinek, kmetija Zlate misli

10.45–11.15

Fiziološki učinek huminskih kislin na razvoj korenin, cvetnega nastavka, rast in razvoj vrtnin

dr. David Gluhić,  Veleučilište u Rijeci, Hrvaška

11.15–11.45

Stranski učinki uporabe biostimulatorjev na razvoj dveh sort čebule, poškodovane od herbicidov

dr. Andrej Paušič, red. prof. dr. Mario Lešnik, Mihael Lednik, UM, FKBV

11.45–12.15

 

 

 

Učinkovitost biofungicidov za preprečevanje verticilijske in fuzarijske uvelosti paradižnika

dr. Sebastjan Radišek, IHPS, Oddelek za varstvo rastlin,

dr. Jaka Razinger, KIS, Oddelek za varstvo rastlin

12.15–12.45

Vprašanja in razprava

12.45–13.15

ODMOR

13.15–13.45

Pomen gnojenja z žveplom na višino in kakovost pridelka zelja

red. prof. dr. Nina Kacjan - Maršič, UL, BF, Oddelek za agronomijo Ljubljana

13.45–14:15

Zatiranje plevelov na čebuli – rezultati dvoletnih poskusov na različnih lokacijah v Sloveniji

Silvo Žveplan, Franček Poličnik, IHPS, Oddelek za varstvo rastlin,

mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko, Miro Mešl, Leonida Lešnik, Evgen Pulko, Urška Škrabar, Rok Veber, Andrej Šuvak, Marjeta Miklavc, KGZS – Zavod MB

14.15–14.30

Z informacijskim sistem za namakanje do kakovostnega pridelka zelenjave

Maja Brajnik, Sedem čez devet, d.o.o, Luka Honzak, BO-MO, d.o.o., Gregor Hribar, Čarna d.o.o, Luka Žvokelj, UL, BF, Oddelek za agronomijo, Marko Levičnik, Solvera Lynx d.o.o, Boštjan Kristan, KGZS – Zavod MB

14.30–15.00

Razprava in zaključki

Organizacijski odbor posveta:

Miša Pušenjak – predsednica, Marjeta Miklavc, dr. Tamara Korošec

14. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo: Trajnostno in ekološko vinogradništvo, izziv, priložnost in prihodnost

Rdeča nit letošnjega vinogradniškega posveta bo »trajnostno in ekološko vinogradništvo, izziv, priložnost in prihodnost«. Tako bomo spregovorili o tehnologiji z »nič« ostanki FFS in se seznanili z uporabo preciznega vinogradništva za trajnostno pridelavo grozdja. V nadaljevanju bo govora o prilagoditvi pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanju biodiverzitete. Zaradi vse večjih težav z zlato trsno rumenico bodo prikazani rezultati vzorčenja ter ukrepi in sanacija v prizadetih vinogradih. Kolegi iz sosednje Avstrije bodo predstavili trenutno stanje in prihodnost pri introdukciji interspecifičnih sort. Javna služba za vinogradništvo bo predstavila nove potrjene slovenske klone. Kot dodatek k tehnološkim vsebinam bo MKGP predstavilo SKP v obdobju 2023–2027.

PROGRAM POSVETA

 

Program posveta

8.30–9.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev

 

 

9.00–9.25

Otvoritev posveta

Irena Leonida Kropf, direktorica KGZS – Zavod MB,

red. prof. dr. Branko Kramberger, dekan UM, FKBV,

Roman Žveglič, predsednik KGZS,

Tatjana Buzeti, državna sekretarka, MKGP

9.25–9.30

Predstavitev sponzorja dneva

Enertec d.o.o.

9.30–10.15

Skupna kmetijska politika po letu 2023 – 2027

s poudarkom na pridelavi grozdja

MKGP

10.15–11.15

Priložnosti in izzivi z interspecifičnimi - PIWI sortami

Ing. oen. Wolfgang Renner, Poskusna postaja Haidegg, Avstrija

11.15–11.50

Razvoj sistema 0-residue pridelave grozdja

red. prof. dr. Mario Lešnik, dr. Andrej Paušič, Marjan Sirk, dr. Borut Pulko, Mihaela Roškarič, UM, FKBV

 

11.50–12.15

Predstavitev novih potrjenih slovenskih klonov

mag. Tanja Vaupotič, KGZS – Zavod MB, Andreja Škvarč, KGZS – Zavod NG,

dr. Franci Čuš, dr. Anastazija Jež Krebelj in dr. Katja Šuklje, KIS,

red. prof. dr. Denis Rusjan, vodja JS v vinogradništvu

12.15–12.55

ODMOR

 

12.55–13.15

Stanje zlate trsne rumenice v severovzhodni Sloveniji in ukrepi

mag. Erika Orešek, UVHVVR

 

13.15–13.45

Izkušnje z zatiranjem ameriškega škržatka v letu 2022

Izkušnje z zatiranjem grozdnega sukača z metodo zbeganja v okviru IPM Works (WP7) projekta

mag. Jože Miklavc, KGZS – Zavod MB

 

13.45–14.15

Prilagajanje tehnologije pridelave grozdja modrega pinota na ekološki kmetiji z uporabo protitočnih mrež

Andrej Rebernišek, KGZS – Zavod PT, dr. Borut Pulko, mag. Janez Valdhuber UM, FKBV, dr. Franci Čuš, dr. Anastazija Jež Krebelj, dr. Mateja Potisek, KIS

14.15–14.30

Kako z digitalizacijo posodobiti tehnologije v vinogradu

doc. dr. Peter Berk, UM, FKBV

14.30–14.50

Razprava in zaključek posveta

Organizacijski odbor posveta:

Marko Breznik – predsednik, Simona Hauptman, Tadeja Vodovnik Plevnik, mag. Tanja Vaupotič  

17. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo: Pridelava in skladiščenje novih odpornih sort jablan

Na sadjarskem posvetu bo predstavnik MKGP podal usmeritve Skupne kmetijske politike po letu 2023. Skladno z usmeritvami novega programskega obdobja smo na sadjarski del Lombergarjevih dnevov letos povabili priznana evropska strokovnjaka, dr. W. Guerra in Oswlad Rossija, iz sadjarske poskusne postaje Laimburg na Južnem Tirolskem. Predstavila bosta pomembne evropske projekte in raziskave tržne pridelave novih odpornih sort jabolk ter njihovega trženja v EU. Podana bodo tudi vsa dognana priporočila tehnik sodobnega skladiščenja novih perspektivnih sort jabolk. V drugem delu posveta bo služba za varstvo rastlin predstavila letošnje rezultate poskusov v nasadih jablan.

PROGRAM POSVETA

 

Program posveta

8.30–9.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev

 

 

9.00–9.25

Otvoritev posveta

Irena Leonida Kropf, direktorica KGZS – Zavod MB,

red. prof. dr. Branko Kramberger, dekan UM, FKBV,

Roman Žveglič, predsednik KGZS,

Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, MKGP

9.25–9.30

Predstavitev sponzorja dneva

Zavarovalnica Sava

Zeleni preboj

9.30–10.15

Skupna kmetijska politika po letu 2023 – 2027

s poudarkom na pridelavi sadja

MKGP

10.15–11.45

Katere podlage in sorte jablan bomo sadili v bodoče? Kaj je novega na Južnem Tirolskem in v Evropi!

dr. Walter Guerra, Poskusna postaja Laimburg, Italija

11.45–12.00

Razprava

12.00–12.30

ODMOR

12.30–14.00

Skladiščenje novih sort jabolk

Oswald Rossi, Poskusna postaja Laimburg, Italija

14.00–14.30

Izkušnje z zatiranjem jablanovega škrlupa v letu 2022

mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko, Miroslav Mešl, Leonida Lešnik, Urška Škrabar, Rok Veber, Andrej Soršak, KGZS – Zavod MB

14.30

Razprava in zaključek posveta

Organizacijski odbor posveta:

Andrej Soršak – predsednik, mag. Zlatka Gutman Kobal, Biserka Donik Purgaj, Žan Voglar

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta?

Aktualni razpisi in subvencijeSorodni dogodki

Prihajajoči dogodki

Vabljeni na Lombergarjeve dneve

19. 11. 2021

Že tradicionalni tridnevni posvet bo letos brezplačen in bo potekal prek spleta

Datum: 01. 12. 2021 ob 09:00 - 03. 12. 2021 ob 16:00

Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022

19. 10. 2022

30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali

Datum: 17. 11. 2022 ob 09:00 - 18. 11. 2022 ob 16:00

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri