English

Za razvoj slovenskega podeželja


Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju KGZS), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Branko Ravnik, direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS od leta 2003 dalje.

Datum zadnje spremembe: 15. december 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kgzs.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa: KGZS opravlja v skladu z Zakonom o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04) naloge na področjih varovanja in zastopanja interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva, izvajanja javnih služb in javnih pooblastil na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Izvaja svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ima na dan 31. december 2013 89.690 članov prve volilne skupine (fizične osebe) in 1.580 članov druge volilne skupine (pravne osebe).

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot - enote se delijo na voljene in strokovne:

Organizacijske enote članstva

KGZS zastopa in predstavlja predsednik, ki vodi in usmerja delo zbornice.

 

SVET ZBORNICE sestavlja 57 članov KGZS, neposredno voljenih iz dveh skupin članstva - fizičnih in pravnih oseb. Volitve se izvajajo v 13 volilnih enotah vsake 4 leta. Svet na konstitutivni seji izvoli izmed sebe predsednika, dva podpredsednika ter ostale organe KGZS. Sestavo in delovno področje sveta določa 13. člen ZKGZ. Na zadnjih volitvah 25. maja 2012 so bili izvoljeni naslednji člani sveta KGZS.

Člani sveta so na konstitutivni seji 28. junija 2012 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

Organiziranost KGZS na regionalni in lokalni ravni

Organizacijske enote strokovnih služb

Zbornični urad: Za poslovanje zbornice in koordiniranje dela organov zbornice in strokovnih služb je organiziran zbornični urad, ki ga vodi direktor KGZS.

Direktor: Branko Ravnik

Organizacijska shema KGZS

Oddelek za voljene organe z glavno pisarno

 

Višja sodelavka I:
Ana Marenk
T: (01) 51 36 688
E: ana.marenk@kgzs.si

 

Svetovalka VII/1 (I):
Monika Čerin
T:(01) 51 36 660
E: monika.cerin@kgzs.si

 

Poslovna sekretarka VII/1:
Jana Žiberna
T: (01) 51 36 700
E: jana.ziberna@kgzs.si

 

Poslovna sekretarka VII/1:
Marjana Pišek
T: (01) 51 36 606
E: marjana.pisek@kgzs.si

 

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje

 

Vodja oddelka II:
mag. Miran Naglič
T: (01) 51 36 690
E: miran.naglic@kgzs.si


Višji koordinator za odnose z javnostmi:
Robert Peklaj
T: (01) 51 36 640
E: robert.peklaj@kgzs.si


Višji koordinator za mednarodno sodelovanje in javne razpise:
Aleš Tolar
T: (01) 51 36 610
E: ales.tolar@kgzs.si

 

Višja sodelavka II za odnose z javnostmi:
Tatjana Vrbošek
T: (01) 51 36 609
E: tatjana.vrbosek@kgzs.si

 

Višji sodelavec III za  odnose z javnostmi:
Marjan Papež
T: (01) 51 36 678
E: marjan.papez@kgzs.si

 

Višja sodelavka III za  mednarodno sodelovanje in javne razpise:
mag. Jožica Vodopivec Rozman
T: (01) 51 36 642
E: jozica.vodopivec-rozman@kgzs.si

 

Višji sodelavec III za mednarodneo sodelovanje in javne razpise:
dr. Janko Rode
T: (01) 51 36 685
E: janko.rode@kgzs.si

 

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

 

Vodja sektorja I:
Anton Jagodic
T: (01) 51 36 710
E: anton.jagodic@kgzs.si

 

Višja področna svetovalka II - namestnica vodje sektorja:
mag. Olga Oblak
T: (01) 51 36 682
E: olga.oblak@kgzs.si

 

Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo

 

Vodja oddelka III:
dr. Dušica Majer
T: (01) 51 36 684
E: dusica.majer@kgzs.si

 

Višji koordinator s področja sadjarstva, vinogradništva, vinarstva, oljkarstva, kmetijsko zemljiške politike in sonaravnega kmetijstva:
Vojmir Bizjak
T: (01) 51 36 648
E: vojko.bizjak@kgzs.si

 

Višja koordinatorka s področja poljedelstva, travništva, pridelovanja krme, vrtnarstva in sonaravnega kmetijstva:
Tončka Jesenko
T: (01) 51 36 636
E: toncka.jesenko@kgzs.si

 

Višja koordinatorka s področja prašičereje in ostalih speciesov, govedoreje, varne hrane in sonaravnega kmetijstva:
Gabrijela Salobir
T: (01) 51 36 634
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

 

Svetovalka VII/1 (I) za področje reje drobnice, novogradnje in adaptacije hlevov ter sonaravnega kmetijstva:
Alberta Zorko
T: (01) 51 36 665
E: alberta.zorko@kgzs.si

 

Oddelek za razvoj podeželja 

 

Vodja oddelka III:
dr. Jernej Demšar
T: (01) 51 36 676
E: jernej.demsar@kgzs.si

 

Višja koordinatorka s področja razpisov in pomoči z naslova programa razvoja podeželja ter ostalih virov:
Barbara Trunkelj
T: (01) 51 36 644
E: barbara.trunkelj@kgzs.si

 

Višja koordinatorka s področja dopolnilnih dejavnosti, socialne varnosti in dela z društvi:
Andreja Krt Stopar
T: (01) 51 36 646
E: andreja.krt@kgzs.si

 

Višja koordinatorka s področja ekonomike kmetijstva, davkov in razvoja podeželja:
mag. Neva Pajntar
T: (01) 51 36 656
E: neva.pajntar@kgzs.si

 

Višja koordinatorka s področja knjigovodstva, socialnega podjetništva, strukturne politike in razvoja podeželja:
Darja Pipan
T: (01) 51 36 628
E: darja.pipan@kgzs.si

 

Višja sodelavka III za področje uveljavljanja ukrepov kmetijske politike:
Marinka Korošec
T: (01) 51 36 677
E: marinka.korosec@kgzs.si

 

Svetovalec VII/1 (I) za področje načrtovanja, spremljanja, vrednotenja dela JSKS in izobraževanja v kmetijstvu:
Jože Očko
T: (01) 51 36 696
E: joze.ocko@kgzs.si

 

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire

 

Višji koordinator za področje gozdarstva:
Andrej Andoljšek
T: (01) 51 36 630
E: andrej.andoljsek@kgzs.si

 

Višji koordinator za področje gozdarstva:
Egon Rebec
T: (01) 51 36 631
E: egon.rebec@kgzs.si

 

Višji sodelavec II za področje gozdarstva in obnovljivih virov:
Mihael Koprivnikar
T: (01) 51 36 702
E: miha.koprivnikar@kgzs.si

 

Sektor za živinorejo

Vodja sektorja III:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

Višji sodelavec II za področje selekcije v živinoreji:
Jernej Vrtačnik
T: (01) 51 36 626
E: jernej.vrtacnik@kgzs.si

 

Višja sodelavka III za področje selekcije v živinoreji:
Lucija Pinterič
T: (01) 51 36 627
E: lucija.pinteric@kgzs.si

 

Sektor za splošne zadeve

 

Vodja sektorja II:
mag. Elizabeta Gregorc
T: (01) 51 36 708
E: betka.gregorc@kgzs.si

 

Višja sodelavka I za področje pravnih zadev:
Anja Gale
T: (01) 51 36 658
E: anja.gale@kgzs.si

 

Kadrovik VII/1:
Anja Šopar Tomšič
T: (01) 51 36 655
E: anja.sopar@kgzs.si

 

Svetovalka VII/1 (I) za področje javnih naročil:
Urška Senčar Hočevar
T: (01) 51 36 615
E: urska.sencar@kgzs.si

 

Sistemski administrator V:
Andrej Lombar
T: (01) 51 36 616
E: andrej.lombar@kgzs.si

 

Tehnični delavec IV (I):
Milan Bunc
T: (01) 51 36 686
E: milan.bunc@kgzs.si

 

Receptor:
Alojz Ilnikar
T: (01) 51 36 714
E: alojz.ilnikar@kgzs.si

 

Čistilka:
Besima Kaltak
 

 

Sektor za pravne zadeve

 

Vodja sektorja II:
Polonca Sladič
T: (01) 51 36 622
E: polona.sladic@kgzs.si

 

Višja sodelavka I za področje zborničnega prispevka:
Metka Pipan
T: (01) 51 36 666
E: metka.pipan@kgzs.si

 

Višja sodelavka I za področje pravnega svetovanja:
Janja Virant
T: (01) 51 36 680
E: janja.virant@kgzs.si

 

Višji sodelavec II za področje pravnega svetovanja:
Gašper Cerar
T: (01) 51 36 620
E: gasper.cerar@kgzs.si

 

Višja sodelavka III za področje zborničnega prispevka:
Urška Ahlin Ganziti
T: (01) 51 36 681
E: urska.ahlin-ganziti@kgzs.si

 

Svetovalka VII/1 (I) za področje zborničnega prispevka:
Petra Juhart
T: (01) 51 36 704
E: petra.juhart@kgzs.si

 

Sektor za finančne zadeve

 

Vodja sektorja II:
mag. Gašper Pečkaj
T: (01) 51 36 654
E: gasper.peckaj@kgzs.si

 

Finančnik VII/2 (I)
Saša Hočevar
T: (01) 51 36 611
E: sasa.hocevar@kgzs.si

 

Računovodja VII/1 za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Jožica Jakopič
T: (01) 51 36 612
E: jozica.jakopic@kgzs.si

 

Knjigovodja V za področje plačilnega prometa in obračuna plač:
Vida Novak
T: (01) 51 36 672
E: vida.novak@kgzs.si

 

Knjigovodja V za področje odmere in izterjave zborničnega prispevka:
Alenka Murk
T: (01) 51 36 692
E: alenka.murk@kgzs.si

 

Seznam pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je KGZS

KGZS je ustanoviteljica osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, na katerih delujejo kmetijska svetovalna služba, služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, osemenjevalni ter sadjarski in trsničarski centri oz. oljkarski center. Na dveh zavodih deluje tudi svetovalna služba za gozdarstvo.

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Oddelek za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje
Robert Peklaj | T: (01) 51 36 640 | E: robert.peklaj@kgzs.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Zbornični prispevek:

Uporabljamo tudi:

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Poročila

 

 

Programi dela

 

 

2. e Seznam upravnih postopkov

 • Izdaja certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji - na podlagi 10.člena Zakona o Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ul. RS št.81/00, je MDDSZ izdalo odločbo o vpisu KGZS v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
 • Izdaja potrdil o opravljenem tečaju za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah (70 urni tečaj s preizkusom znanja) - na podlagi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji Ul. RS št.17/2004, 2.člen)
 • Izdaja potrdil o 25 urnem usposabljanju za Ekološko kmetovanje
 • Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu znanja iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina (42 urni tečaj s preizkusom znanja) – na podlagi 42. člena 3. odstavka Zakona o vinu in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ul. RS, št.70/97 in v skladu z 9. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov (Ul. RS, št.44/99)
 • Izdaja potrdil o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – na podlagi Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v RS v šolskem letu 2005/06 sklenjene med Mšš in KGZS okt.2005. (iz 38.člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (ul.RS, št.64/04 in 83/05) )
 • Izdaja odločb za zbornični prispevek

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca opravljenih strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil
 • Evidenca članov KGZS

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

 • Podatki o kadrovskem poslovanju KGZS
 • Katalog najbolj pogostih vprašanj

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna preko spleta. Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika (Internet Explorer, Mozilla, Netscape ipd). Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (za branje word dokumentov)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Letna poročila KGZS

 

Oddelek za koordinacijo dela voljenih organov KGZS:

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 135, maj 2016

 

 • Tema meseca: Člani Upravnega odbora o minulem mandatu
 • Aktualno:  Sprejema se novi zakon o katastrskem dohodku
 • Aktualno: Peticija za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh
 • Nasveti: Za boljše in trdnejše povezovanje
 • Vabimo: Dan tehnike 2016