English

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovne službe zbornice

 

ODDELEK ZA VOLJENE ORGANE Z GLAVNO PISARNO

Oddelek za voljene organe z glavno pisarno povezuje in usklajuje aktivnosti voljenih in imenovanih organov zbornice: sveta KGZS, upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, stalne arbitraže, kolegija predsednika, svetov območnih enot, odborov izpostav in strokovnih odborov ter komisij za posamezna področja kmetijstva, vodi organizacijo in koordinacijo aktivnosti predsednika KGZS in direktorja zborničnega urada, opravlja tajniško administrativne zadeve.

ODDELEK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Delo Oddelka za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje vključuje odnose z mediji, organizacijo in izvedbo dogodkov, izvedbo protokola vodstva zbornice, promocijo dela in članov zbornice, pripravo publikacij in urejanje spletne strani, mednarodne aktivnosti na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, pripravlja in pridobiva mednarodne projekte, sodeluje z evropskimi kmetijskimi gozdarskimi zbornicami, zadrugami in združenji, koordinira sodelovanje s krovno kmetijsko organizacijo COPA – COGECA, sodeluje in se udeležuje mednarodnih sejmov, konferenc, seminarjev in delavnic doma in v tujini, pripravlja tuja poslovna srečanja in organizira obiske tujih delegacij pri nas.

SEKTOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo vodi, usmerja in nadzoruje delovanje kmetijske svetovalne službe. Pokriva dve strokovni službi:

 

Delo sektorja je razdeljeno na tri oddelke:

 

  • Oddelek za rastlinsko pridelavo in živinorejo
  • Oddelek za razvoj podeželja
  • Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire.

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO

Sektor za živinorejo vodi, usmerja in nadzoruje delovanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

Sektor za splošne zadeve opravlja tajniško-administrativna dela, kadrovske in socialne zadeve, stvarnopravne zadeve, javna naročila in vzdrževanje, skrbi za informatiko, tehnično-kurirske posle, delo v recepciji, čiščenje prostorov in druga splošna dela.

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

Sektor za pravne zadeve opravlja dela in naloge na treh glavnih področjih, in sicer pokriva delovanje KGZS (pravni akti in drugo), pravno svetuje članom zbornice in sodeluje pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka.

SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE

Poleg osnovne dejavnosti Sektorja za finančne zadeve - izvajanja stroškovnega in finančnega računovodstva - je sektor predvsem odgovoren za pripravo ustreznih informacij in poročil, ki poslovodstvu omogočajo optimalno uresničitev ciljev zbornice.

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 143, oktober 2017

  • Prvi razpis za razvoj majhnih kmetij
  • Ekološko vinogradništvo in vinarstvo
  • Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti - Ponikva
  • Za več slovenskih pridelkov in živil v javnih zavodih

Kupujmo domace

PEFC