English

Za razvoj slovenskega podeželja


STROKOVNE SLUŽBE ZBORNICE

ODDELEK ZA VOLJENE ORGANE Z GLAVNO PISARNO

Oddelek za voljene organe z glavno pisarno povezuje in usklajuje aktivnosti voljenih in imenovanih organov zbornice: sveta KGZS, upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, stalne arbitraže, kolegija predsednika, svetov območnih enot, odborov izpostav in strokovnih odborov ter komisij za posamezna področja kmetijstva, vodi organizacijo in koordinacijo aktivnosti predsednika KGZS in direktorja zborničnega urada, opravlja tajniško administrativne zadeve.

ODDELEK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Delo Oddelka za odnose z javnostmi in mednarodno sodelovanje vključuje odnose z mediji, organizacijo in izvedbo dogodkov, izvedbo protokola vodstva zbornice, promocijo dela in članov zbornice, pripravo publikacij in urejanje spletne strani, mednarodne aktivnosti na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, pripravlja in pridobiva mednarodne projekte, sodeluje z evropskimi kmetijskimi gozdarskimi zbornicami, zadrugami in združenji, koordinira sodelovanje s krovno kmetijsko organizacijo COPA – COGECA, sodeluje in se udeležuje mednarodnih sejmov, konferenc, seminarjev in delavnic doma in v tujini, pripravlja tuja poslovna srečanja in organizira obiske tujih delegacij pri nas.

SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Sektor za kmetijsko svetovanje vodi, usmerja in nadzoruje delovanje javne službe kmetijskega svetovanja.

Delo sektorja je razdeljeno na tri oddelke:

  • Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj,
  • Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu,
  • Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja.

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO, GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE VIRE

Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire vodi, usmerja in nadzoruje delovanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji ter vodi, koordinira in usklajuje svetovanje na področju trajnostnega razvoja, varovanja okolja, obnovljivih virov energije in gozdarstva.

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE

Sektor za splošne zadeve opravlja tajniško-administrativna dela, kadrovske in socialne zadeve, stvarnopravne zadeve, javna naročila in vzdrževanje, skrbi za informatiko, tehnično-kurirske posle, delo v recepciji, čiščenje prostorov in druga splošna dela.

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

Sektor za pravne zadeve opravlja dela in naloge na treh glavnih področjih, in sicer pokriva delovanje KGZS (pravni akti in drugo), pravno svetuje članom zbornice in sodeluje pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka.

SEKTOR ZA FINANČNE ZADEVE

 

Poleg osnovne dejavnosti Sektorja za finančne zadeve - izvajanja stroškovnega in finančnega računovodstva - je sektor predvsem odgovoren za pripravo ustreznih informacij in poročil, ki poslovodstvu omogočajo optimalno uresničitev ciljev zbornice.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 144, DECEMBER 2017

 

  • Zbornica so člani in stroka
  • Grob napad na kmetijstvo in kmetijska zemljišča
  • O strokovnih izzivih sodobnega kmetijstva
  • Promet s certificiranim lesom se povečuje

 

Kupujmo domace

PEFC