English

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Kranj

KGZS - Zavod Kranj izvaja dejavnost javne službe in strokovnih nalog v Oddelku za kmetijsko svetovanje in Oddelku za živinorejo, predvidoma jo bo tudi v Oddelku za gozdarsko svetovanje.

Zavod ima 9 izpostav, ki s svojim delom pokrivajo območje 17 občin: Bled, Bohinj, Cerklje, Gorenja vas - Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Žirovnica, Žiri in Železniki.

V Oddelku za kmetijsko svetovanje je zaposlenih 22 delavcev: vodja, svetovalci specialisti,vodje izpostav, terenski svetovalci, terenske svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Na Oddelku dela tudi specialist za ribogojstvo, ki deluje na celotnem območju Slovenije.

V Oddelku za živinorejo dela 23 delavcev: vodja, selekcionist, vodja kontrolorjev, rodovničar in kontrolorji.

Oddelek za gozdarsko svetovanje se še oblikuje.

Območje KGZS - Zavod Kranj

Predstavitev območja, ki ga pokriva zavod:

 • njive in vrtovi 11.647 ha
 • sadovnjaki 1.943 ha
 • travniki 28.041 ha
 • pašniki 23.620 ha
 • ribniki in močvirja 189 ha
 • gozdovi 126.936 ha
 • nerodovitno 21.196 ha
 • vsa zemljišča 213.529 ha

Število kmetij po tipih:

 • čiste kmetije 729
 • mešane kmetije 2.996
 • nekmečka gospodarstva 4.105
 • brez delovne sile 17
 • skupaj 7.847

Proizvodna usmeritev kmetij

78 % kmetijskih površin je poraslih s travo, zato je osnovna usmeritev živinoreja. V ravninskem predelu je pomembno tudi poljedelstvo. Posameznim kmetijam predstavlja osnovno dejavnost tudi pridelovanje zelenjave in sadja.

Stalež živine (popis 2000):

Vrsta živali Št. kmetij Št. živali
Govedo 4.435 50.067
Prašiči 864 4.457
Konji 462 1.305
Ovce 454 9.099
Koze 368 2.247

Razvojne možnosti

Podatek, da je 78 % kmetijskih površin poraslih s travo, kaže na razvojno usmeritev gorenjskega kmetijstva zlasti v govedorejo in drobnico. V ravninskem predelu je pomembno tudi poljedelstvo in v ožjih območjih sadjarstvo in zelenjava.

Na kratko

KGZS - Zavod Kranj
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 35
F: 04 280 46 12
E: tomaz.cor@kr.kgzs.si

 

Spletna stran: http://www.kgz-kranj.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 147, JUNIJ 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Brežice Božič:  Le s povezovanjem do boljšega trženja
 • Zakaj reforma skupne kmetijske politike
 • Iz dela organov zbornice: Naj se prisluhne težavam kmetov
 • »Ta bi še hudiča spekel«

Kupujmo domace

PEFC