English

Za razvoj slovenskega podeželja


KGZS - Zavod Celje

Kmetijsko gozdarski zavod Celje deluje na območju enajstih upravnih enot in štiridesetih občin med avstrijsko in hrvaško mejo. Območje obsega 192.475 ha zemljišč. Od tega je 80.305 ha kmetijskih in 89.762 ha gozdnih zemljišč. 87 % površin, ki so namenjene kmetijski dejavnosti, leži v območjih z omejenimi dejavniki, kar narekuje specifične pogoje kmetovanja in temu prilagojene svetovalne ukrepe. Na območju je 15.100 kmetijskih gospodarstev, od katerih je v letu 2008 10.539 oddalo vloge za neposredna plačila.

Področja delovanja zavoda

Dvainpetdeset sodelavcev oddelka za kmetijsko svetovanje ter
enainštirideset sodelavcev oddelka za živinorejo deluje na enajstih
izpostavah zavoda
.

 

Na oddelku za kmetijsko svetovanje pomaga kmetom s
strokovnimi rešitvami 11 specialistov za naslednja področja:

 

 • živinoreja, travništvo in pašništvo
 • poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline
 • ekološko kmetovanje
 • hmeljarstvo
 • ekonomika kmetijstva
 • razvoj podeželja
 • varstvo rastlin
 • pravno svetovanje
 • kmečka družina 
 • razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

 

Kmetijski svetovalci nudijo kmetom tehnološko svetovanje, izvajajo
usposabljanja kmetov, izdelujejo poslovne načrte, pomagajo kmetom pri
uveljavljanju najrazličnejših ukrepov kmetijske politike, pomagajo pri
organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev
in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetov ter
sodelujejo pri različnih projektih razvoja podeželja na lokalnem nivoju
in  mednarodnih projektih.

Sodelavci oddelka za živinorejo izvajajo:

 

 • kontrolo proizvodnje v govedoreji
 • selekcijo, rodovništvo in reprodukcijo v govedoreji
 • selekcijo govedi in prašičev na območju zavoda ter selekcijo drobnice na območju vzhodne Slovenije

 

Poleg tega strokovnjaki na zavodu izdelujejo tehnološke načrte za
novogradnje in adaptacije hlevov, vodijo knjigovodstvo na kmetijah ter
koordinirajo in izvajajo aktivnosti Združenja turističnih kmetij Slovenije.

 

Na kratko

KGZS - Zavod Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 42 55 500
F: 03 42 55 530
E: tajnistvo@ce.kgzs.si

 

Spletna stran: http://www.kmetijskizavod-celje.si/

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 145, FEBRUAR 2018

 

 • Predsednik KGZS: Pred nami so pomembne odločitve
 • SKP: Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva
 • Zbirne vloge: Ste pripravljeni na oddajo zbirne vloge?
 • Vabljeni na Podeželje v mestu

 

Kupujmo domace

PEFC