English

Za razvoj slovenskega podeželja


Sociala

Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje

Kmetje so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, če je njihov dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti pa tudi iz dopolnilnih dejavnosti v preteklem letu dosegel višino, ki je primerljiva minimalni plači (prijavljeni v dohodninski napovedi).

Dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti so:

 • Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • Povprečni znesek subvencij na zemljišča v uporabi
 • Potencialni tržni dohodki za proizvodnjo vina
 • 70% pavšalna ocena dohodka na panj
 • Povprečni znesek subvencij na panj

Dohodki iz dopolnilne dejavnosti so:

 • dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna,
 • ali dohodek ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%.

Prispevki za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost se plačujejo na podlagi treh zakonov, in sicer: Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Vsi tisti, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, tudi tisti, ki vstopijo v sistem prostovoljno, morajo biti tudi zdravstveno zavarovani, prav tako so zavezanci plačila prispevka za starševsko varstvo.

Stopnja prispevkov

Stopnja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 15,50 % od osnove. Za zdravstveno zavarovanje je stopnja prispevka za vse pravice (za zdravstvene storitve in povračila stroškov, prispevki za nadomestila za pogrebnino in posmrtnino, prispevki za primer poškodb pri delu 6,89 % oz. kakšen odstotek manj za manjši obseg pravic. Prispevek za starševsko varstvo znaša 0,2 % od osnove.

Obvezno zavarovanje

Obvezno so zavarovani tudi kmetje, ki sicer ne dosegajo dohodka  minimalne plače, ker so bili tako zavarovani že po prejšnjem zakonu. Osnova za odmero prispevkov je minimalna plača

Kmetje, ki želijo biti pokojninsko in invalidsko zavarovani iz kmetijske dejavnosti, a ne dosegajo zgoraj omenjenih dohodkov, pa lahko prostovoljno vstopijo v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na osnovi izbrane osnove. Izbirajo med zavarovanjem za ožji ali širši obseg pravic.

Zavarovanci, ki so bili več kot polovico skupne pokojninske dobe zavarovani le za ožji obseg pravic, nimajo pravice do odmere pokojnine od najnižje pokojninske osnove, do odpravnine in oskrbnine, do varstvenega dodatka, do delne pokojnine, pravic na podlagi III. kategorije invalidnosti, pravice do invalidnine, dodatka za pomoč in postrežbo in dodatka za rekreacijo upokojencev.

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovanje za ožji obseg pravic je zajamčena plača, ki znaša 237,73 evrov.

Zavarovanci za širši obseg pravic si lahko sami izberejo osnovo. Najnižja osnova je 30% povprečne plače. V tem primeru je prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 %. Za zdravstveno zavarovanje za vse pravice je 6,89 %, za starševsko varstvo pa 0,2%. Seveda si zavarovanci lahko izberejo tudi višjo osnovo. Od izbrane osnove je odvisna tudi višina pokojnine.

Zaposlovanje na kmetiji

V zadnjem času je bilo večkrat zastavljeno vprašanje o možnostih zaposlovanja na kmetiji in možnostih pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. Nekatere kmetije so registrirane kot samostojni podjetniki za kmetijske dejavnosti, ki niso obdavčene po katastrskem dohodku le zato, da lahko stroške plače in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavedejo v knjigovodske evidence. To ni potrebno, saj tudi kmetija lahko zaposli delavca na kmetiji.

Na kmetiji se lahko zavarujejo člani kmetije kot člani družine, ki ne dobivajo plače in se prispevki knjigovodsko ne knjižijo kot strošek (obvezno ali prostovoljno zavarovanje iz kmetijske dejavnost). Ali pa so zaposleni kot delavci na kmetiji in so stroški prispevkov in plače za kmetijo priznan strošek.

Kakšen je postopek za zaposlitev delavca na kmetiji?

Zglasiti se je treba na zavodu za zaposlovanje, izpolniti obrazec 048 o potrebah po delavcih, ki mora viseti na oglasni deski 5 dni. Nato je potrebno z delavcem skleniti pogodbo o delu in se z obrazcem M1 priglasiti na zavodu za zdravstveno zavarovanje. Če bi želeli zaposliti na kmetiji družinskega člana, ni potrebno izpolniti obrazca - potrebe po delavcih, je pa to potrebno na zavodu za zaposlovanje povedati.

Strokovno gradivo

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne