English

Za razvoj slovenskega podeželja


Plačila

Skupna kmetijska politika se z uvajanjem različnih ukrepov prizadeva za uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva ter njegovega trajnostnega razvoja.

Namen plačil:

 • stabilna pridelava varne, kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske
 • varnosti in čim višje stopnje samooskrbe,
 • ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja ter krajine,
 • trajno ohranjanje rodovitnosti kmetijskih zemljišč,
 • varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje in
 • izboljšanje virov za trajnostno pridelavo hrane,
 • trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,
 • zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom,
 • uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave, ter genskih in drugih virov.

Vrsta plačil:

 • neposredna plačila,
 • plačilih za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD),
 • kmetijsko okoljska plačila (KOP).

1. Neposredna plačila

Iz proizvodno vezanih plačil, ki smo jih poznali v preteklem obdobju, se je sistem neposrednih plačil v novem programskem obdobju 2007-2013 močno spremenil. Uvedena so bila proizvodno nevezana plačila v obliki enotnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč. Proizvodno vezanih je ostal manjši del teh plačil, ki omogoča reševanje težav posameznih sektorjev. V tem programskem obdobju ostajajo proizvodno vezane nekatere živalske premije (premije za bike in vole, za ovce in koze ter ekstenzivno rejo ženskih govedi), plačilo  za hmeljišče, pomoč za stročnice, pomoč za energetske rastline in podporo za pridelovanje lupinarjev. Pomemben pogoj za pridobitev neposrednih plačil je izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti, ki zajema varstvo okolja, zagotavljanje varnost hrane in dobrega počutja živali.

2. Plačilih za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD)

Plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje so namenjena ohranjanju proizvodnje in kulturne krajine na območjih ki so opredeljena kot območja s posebnimi omejitvami. V Sloveniji imamo teh območij kar 86,3 %. Ukrep, ki zagotavlja kmetijskim gospodarstvom v OMD izravnalno plačilo, krije stroške, ki nastajajo v teh območjih zaradi posebnih naravnih danosti, ki neugodno vplivajo na kmetovanje. Kmetje oddajo zahtevek za OMD v okviru zbirne vloge in prevzamejo obveznost, da bodo na območju OMD kmetoval najmanj 5 let. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izvaja sledenje 5-letne obveznosti. Če je ugotovljeno prenehanje kmetovanja na tem območju, je treba prejeta plačila vrniti.

Slovenija v obdobju 2007 - 2013 izvaja izravnalna plačila za OMD za:

 • hribovsko gorska območja,
 • druga območja,
 • območja s posebnimi omejitvami.

3. Kmetijsko okoljska plačila - Kmetijsko okoljski program (KOP)

Podukrepi, ki se izvajajo v okviru kmetijsko okoljskega programa (21 podukrepov) prispevajo k varovanju in izboljšanju stanja okolja (tal, vode in zraka), ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturne krajine ter s tem neposredno prispevajo tudi k doseganju ciljev na območjih Natura 2000 in območjih visoke naravne vrednosti, ki so za ohranjanje biotske raznovrstnosti posebnega pomena.

V okviru tega ukrepa se v tem programskem obdobju izvajajo naslednji podukrepi, ki so razdeljeni v tri skupine, in sicer:

 • I. skupina - zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
  • ohranjanje kolobarja,
  • ozelenitev njivskih površin,
  • integrirano poljedelstvo,
  • integrirano sadjarstvo,
  • integrirano vinogradništvo,
  • integrirano vrtnarstvo,
  • ekološko kmetovanje;
    
 • II. skupina - ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:
  • planinska paša,
  • košnja strmih travnikov,
  • košnja grbinastih travnikov,
  • travniški sadovnjaki,
  • reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali,
  • pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin,
  • sonaravna reja domačih živali,
  • ohranjanje ekstenzivnega travinja;
    
 • III. skupina - varovanje zavarovanih območij:
  • reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri,
  • ohranjanje posebnih traviščnih habitatov,
  • ohranjanje traviščnih habitatov metuljev,
  • ohranjanje steljnikov,
  • ohranjanje ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000,
  • pokritost tal na vodovarstvenem območju.

Plačila za kmetijsko okoljske ukrepe so namenjena izključno izvajanju ”nadstandardnega” kmetovanja. Kmetje prevzamejo 5-letno obveznost, da bodo podukrepe izvajali na istem kmetijskem zemljišču oz. GERK-u. V primeru neizpolnjevanja zahteve pride do znižanja plačila za tekoče leto ali celo vračil že prejetih sredstev iz preteklih let ter izključitev iz izvajanja programa.

Poleg zahtev navzkrižne skladnosti morajo upravičenci izpolnjevati tudi splošne pogoje kmetijsko okoljskega programa in specifične pogoje, ki so opredeljene kot obveza za izvajanje posameznega podukrepa.

Strokovno gradivo

Vodenje evidenc o delovnih opravilih za KOP

Vodenje in hranjenje dokumentacije pri KOP

Navodila za izplačilo sredstev 1. in 3. osi PRP 2007-2013

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

 • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
 • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
 • Računi v kmetijstvu
 • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC