English

Za razvoj slovenskega podeželja


Razvoj podeželja

V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije deluje Oddelek za razvoj podeželja. Njegove najpomembnejše aktivnosti so:

 • načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje za razvoj podeželja,
 • vodi, izvaja in usklajuje program dela kmetijske svetovalne službe na področju razvoja podeželja
 • načrtuje, oblikuje in usklajuje razvojne programe
 • načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju neposrednih in izravnalnih plačil,
 • vodi, izvaja in usklajuje program dela kmetijske svetovalne službe na področju neposrednih in izravnalnih plačil,
 • usklajuje delo na področju vodenja knjigovodstva na kmetijah in spremljanja dohodkovnega položaja kmetij,
 • načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje s področja ekonomike kmetijstva,
 • vodi, izvaja in usklajuje program dela kmetijske svetovalne službe na področju ekonomike kmetijstva,
 • vodi in usklajuje dela na področju ekonomike kmetijske pridelave, ekonomike posameznih pridelkov in proizvodnih usmeritev,
 • organizira splet tržnih informacij in svetovanje na področju trženja kmetijskih pridelkov,
 • načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju kmečke družine in socialnih  zadev in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
 • vodi, izvaja in usklajuje program dela kmetijske svetovalne službe na področju kmečke družine in socialnih zadev in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
 • sodeluje in svetuje pri delu kmečkih društev in združenj,
 • načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja izobraževanja in usposabljanja kmetov, in  kmetijskih  svetovalcev
 • spremlja domačo in evropsko zakonodajo s svojega delovnega področja, sodeluje  z  ustanovami doma in v tujini

Strokovno področje pokriva Oddelek za razvoj podeželja na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo, ki koordinira delo strokovne skupine za razvoj podeželja.

Izhodišča za delovanje strokovne skupine

Strokovna skupina za razvoj podeželja izvaja program dela na podlagi nalog, ki jih prejme s strani Oddelka za razvoj podeželja in strukturno politiko pri Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS.

Medsebojno povezovanje, usklajevanje in informiranje o ciljih in ukrepih politike razvoja podeželja ter o  njihovem izvajanju na nacionalnem nivoju in nivoju posameznih kmetijsko gozdarskih zavodov v okviru KGZS pomembno prispevajo k boljši izvedbi politike razvoja podeželja 2007-2013. Izvajanje politike  razvoja podeželja 2007-2013 mora biti usklajeno z izvajanjem regionalne politike ter z vsemi drugimi nacionalnimi in evropskimi razvojnimi politikami.

Cilji:

 • Kvalitetno informiranje zainteresirane javnosti o razpisih Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 in strokovna pomoč pri izvajanju ukrepov LEADER
 • Aktivno vključevanje v pripravo razvojnih strategij LAS in v  izvajanje projektov LAS
 • Horizontalno povezovanje in usklajevanje aktivnosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za vse tri osi in os LEADER
 • Povezovanje in usklajevanje politike razvoja podeželja z regionalno politiko in drugimi razvojnimi politikami na podeželju in podpora inovativnim pristopom
 • Vključevanje v nacionalne in mednarodne projekte razvoja podeželja

Pričakovani rezultati:

 • Dobro informirana javnost o možnosti koriščenja sredstev Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013
 • Uspešno in učinkovito  koriščenje sredstev Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 in doseženi razvojni cilji
 • Doseženi sinergijski učinki in v okviru politike razvoja podeželja in v povezavi z regionalno politiko
 • Vključenost v nacionalne in mednarodne projekte

   

Glavne aktivnosti oddelka za razvoj podeželja in specialistov za razvoj podeželja: 

 • koordinacija in vodenje dela specialistov za razvoj podeželja
 • priprava informativnih gradiv v vezi sprotnega spremljanja nacionalne in evropske politike razvoja podeželja za specialiste za razvoj podeželja in organe KGZS
 • sodelovanje z domačimi in tujimi ustanovami in znanstveno raziskovalnimi  organizacijami zlasti na področju upravljanja razvoja podeželja s poudarkom na individualnem razvojnem svetovanju kmetom
 • organiziranje in pomoč pri delovanju različnih oblik povezovanja kmetov in prebivalcev na podeželju,
 • informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na nekmetijsko dejavnost,
 • sodelovanje pri pripravi, programa razvoja podeželja 2007-2013 ter javnih razpisov na podlagi tega programa ter sodelovanje z institucijami in organi s področja regionalnega razvoja in lokalne samouprave,
 • informiranje podeželskega prebivalstva in ostalih organizacijskih struktur na podeželju o ukrepih razvojnih politik za podeželje,
 • spodbujanje sodelovanja akterjev razvoja podeželja,
 • spremljanje in vrednotenje izvajanja programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013
 • zbiranje in posredovanje podatkov o razvoju podeželskih območij in izvajanju ukrepov razvojnih politik,
 • povezovanje in spodbujanje meddržavnega sodelovanja, povezovanja in izmenjave dobrih praks.

Strokovno skupino sestavljajo:

 • Barbara Trunkelj,  Oddelek za razvoj podeželja, kooridnator strokovne skupine
   

Specialisti za razvoj podeželja:

 • Slavko Petovar, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
 • Felicita Domiter, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
 • Lidija Šnut, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
 • Simona Hauptman, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
 • Darja Zadnik, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
 • Mihaela Vidic, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 • Mojca Krivec, Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
 • Darja Jeriček, Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
 • Vesna Velikonja, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
 • Mag. Zdenka Kramar, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto.
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 132, februar 2016

 

 • Tema meseca: Vse o zbirnih vlogah 2016
 • Aktualno:  Uspešno opravljene naloge
 • Aktualno: Zakaj je dobro biti SKP detektiv na kmetiji
 • Nasveti: Prenos kmetije na mlade prevzemnike
 • Vabimo: Podeželje v mestu 2016