English

Za razvoj slovenskega podeželja


 Ekonomika kmetijstva

Strokovno področje pokriva Oddelek za ekonomiko kmetijstva na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo, ki koordinira delo strokovne skupine za ekonomiko kmetijstva.

Strokovno skupino sestavljajo:
 •  mag. Neva Pajntar, Oddelek za ekonomiko kmetijstva, koordinatorka strokovne skupine,
 • Darja Pipan, Oddelek za ekonomiko kmetijstva.
 
Specialisti za ekonomsko svetovanje:
 • Damjan Jerič, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
 • Stanislav Leskovar, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
 • Ana Demšar-Benedičič, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
 • Andrej Jamšek, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
 • Miran Sotlar, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
 • Darija Trpin Švikart, Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
 • mag. Vesna Velikonja, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
 • Damijan Vrtin, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto.

 

Pregled najpomembnejših aktivnosti:

 

 • Uveljavljanje investicijskih podpor

Pomoč kmetijskim gospodarstvom pri kandidiranju na razpise 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 ter druge sklade, ki obsega informiranje o odprtih razpisih, pripravo vlog in poslovnih načrtov, pripravo dokumentacije, pripravo zahtevkov za izplačilo sredstev. Svetovanje pri poslovnih odločitvah v primeru investicij v primarno kmetijsko pridelavo, pri diverzifikaciji v dopolnilne dejavnosti ter pri preusmeritvah v nekmetijske dejavnosti.
 
Do informacijskih točk lahko dostopate tukaj.
 
 
 • Priprava Kataloga kalkulacij

Čez 80 kalkulacij pridelkov po metodi spremenljivih stroškov (pokritja), zbiri stalnih stroškov in obrazci za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji.
 
 • Analize gospodarnosti

Priprava analiz gospodarnosti posameznih kmetijskih dejavnosti za predstavitve kmetom in različne medijske aktivnosti.
 
 • Vodenje FADN knjigovodstva

Koordinacija vodenja FADN knjigovodstva (Farm Accountancy Data Network – Mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev) na 900 kmetijah. Sodelovanje v nacionalni Komisiji za FADN knjigovodstvo.
 
 • Davčna zakonodaja na področju kmetijstva

Informiranje kmetov o novostih na področju davčne zakonodaje in davčno svetovanje glede najprimernejšega načina ugotavljanja davčne osnove.

Svetovanje na področju dohodnine, davka na dodano vrednost ter dohodkov  v povezavi s socialnimi transferi.

 

 • Tržne analize

Zbiranje in analiziranje podatkov o cenah pridelkov doma in v tujini. Spremljanje dogajanja na trgu kmetijskih pridelkov in hrane ter stroškov pridelave ter priprava poročil in prikazov tržnih razmer.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne