English

Za razvoj slovenskega podeželja


Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom

Celotne površina Slovenije je za več kot polovico poraščena z gozdovi. Marsikateri izmed teh gozdov je razglašen za varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom. Slednje pa pomeni, da so zasebni lastniki, ki jih je kar 71 odstotkov (1), omejeni pri izvajanju svoje lastninske pravice.

Pojem varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom

Za varovalne gozdove se, v skladu z Zakonom o gozdovih, razglasijo gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča zemljišča, in gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katera koli druga ekološka funkcija.

 

Za gozdove, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja kulturne dediščine, zakon določa, da se razglasijo za gozdove s posebnim namenom. Nadalje se lahko za gozdove s posebnim namenom razglasijo tudi gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, higiensko-zdravstvena, obrambna ali estetska funkcija. Zakon prav tako med gozdove za poseben namen šteje tudi gozdna zemljišča, na katerih so skladišča ali vadbeni objekti, namenjeni obrambnim potrebam in gozdovi na območjih, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave.

Postopek razglasitve

Varovalni gozd in gozd s posebnim namenom z izjemno poudarjeno raziskovalno funkcijo, funkcijo varovanja naravnih vrednot ali funkcijo varovanja kulturne dediščine razglasi Vlada RS s svojim predpisom. Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, higiensko-zdravstvena, obrambna ali estetska funkcija se lahko razglasijo za gozdove s posebnim namenom s predpisom lokalne skupnosti ali s predpisom Vlade RS. S katerim predpisom se jim bo podelil status gozda s posebnim namenom je odvisno v čigavem interesu je izjemna poudarjenost določenih funkcij gozda – v lokalnem ali v državnem interesu.

Možnost odškodnine

V zgornjih primerih zakon določa predpis, s katerim se nek gozd razglasi za varovalni gozd oziroma za gozd s posebnim namenom. Pri tem pa se odpira vprašanje, kako je z gozdovi, ki so takšen ali podoben status (na primer naravna znamenitost ali redkost) pridobili še pred uveljavitvijo tega zakona. Zakon namreč določa, da so gozdovi s posebnim namenom tudi gozdovi na območjih, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave (Zakon o ohranjanju narave).

 

(1) Vir: podatki objavljeni na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije.

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC