English

Za razvoj slovenskega podeželja


Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka

Otroški dodatek je denarni prejemek, ki v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih sodi med družinske prejemke. Poleg otroškega dodatka zakon med družinske prejemke uvršča še starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek.
 

Lahko ga štejemo med dopolnilne prejemke družine, saj se z njim staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilna denarna sredstva za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oziroma predpreteklem, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu.

Postopek uveljavljanja pravice do otroškega dodatka

Pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka je, poleg zakona, potrebno upoštevati tudi Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov, ki je stopil v veljavo v začetku aprila 2008.

Upravičenec do otroškega dodatka

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden izmed staršev ali otrok sam, če je že polnoleten, in sicer na obrazcu DP-3 – Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka. Uveljavlja jo lahko za otroka, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče in še ni dopolnil 18 let starosti oziroma 26 let, če se šola ter le izjemoma dlje.

Kje in kdaj je potrebno uveljaviti pravico do otroškega dodatka?

Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka se vloži pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, glede na otrokovo stalno prebivališče. Če pravico uveljavlja otrok sam, je pristojen center za socialno delo na območju njegovega stalnega prebivališča.

Pravico do otroškega dodatka je po novem mogoče uveljaviti kadarkoli v koledarskem letu, in ne le do zakonsko določenega roka. Prizna pa se s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge, ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno priznanje. V kolikor se vloga vloži 90 dni po rojstvu otroka, velja izjema, saj se v takem primeru pravica prizna z mesecem rojstva otroka.

Vsakoletna vložitev vloge

Pravica se prizna za dobo enega leta, zato je vsako leto potrebno vložiti novo vlogo. Pri tem opozarjamo, da je novo vlogo potrebno vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka. V nasprotnem primeru namreč lahko pride do ukinitve pravice do otroškega dodatka. Slednje je možno pojasniti s primerom:

Mati vloži vlogo za svojega otroka letos v mesecu decembru. Ker izpolnjuje vse formalne pogoje za dodelitev pravice do otroškega dodatka, se ji ta pravica prizna od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009. Da bi se mati izognila vmesni ukinitvi pravice do otroškega dodatka, mora novo vlogo vložiti naslednje leto decembra. V kolikor jo bo vložila meseca januarja 2010, se ji bo nova pravica priznala šele v mesecu februarju 2010, v mesecu januarju 2010 pa ne bo upravičena do otroškega dodatka.

 

V izogib zgoraj opisani nevšečnosti glede vmesne ukinitve pravice do otroškega dodatka je potrebno opozoriti, naj stranka pozorno prebere odločbo o dodelitvi pravice do otroškega dodatka, iz katere je razvidno trajanje pravice, višina otroškega dodatka ter morebitne dodatne zahteve glede izpolnjevanja pogojev (npr. predložitev potrdila o šolanju v času prejemanja otroškega dodatka).

Dohodki, ki jih je potrebno navesti v vlogi, ter priloge

V vlogo je potrebno vpisati vsoto vseh bruto dohodkov vseh družinskih članov za isto koledarsko leto (skupni dohodek družine). Skupni dohodki družine so vsi dohodki, ki so vir dohodnine (npr. plače, pokojnine…), transferni dohodki (npr. štipendije, denarna pomoč za brezposelnost…) ter drugi dohodki (npr. prejemki za študentsko delo, preživnine, dediščine…). Ni pa potrebno vpisovati pomoči, prejete ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za nego otroka, dodatka za pomoč in postrežbo ter varstvenega dodatka, dohodkov, ki jih oseba prejema za oskrbo otroka v rejniški družini, dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih pridobivajo zunaj oblik redne zaposlitve in solidarnostne pomoči, saj se le-ti dohodki, po zakonu, ne vštevajo v skupne dohodke družine.

 

Na tem mestu se lahko opozori na težave, ki jih imajo kmetje ob uveljavljanju otroškega dodatka pri upoštevanju višine dohodkov iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Pod šifro 108, kamor je namreč potrebno vpisati navedene dohodke, je v skladu s pravilnikom potrebno napisati znesek vseh prihodkov iz dopolnilne dejavnosti zmanjšan za normirane odhodke.

 

Po novem ni več potrebno prilagati potrdila o šolanju za otroke do 18. leta starosti. Ta priloga je zahtevana le še v primeru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka za otroka starejšega od 18. let. Prav tako pa je omenjeno potrdilo centru za socialno delo potrebno predložiti tudi v času prejemanja otroškega dodatka, če otrok v tem času dopolni 18. let. V kolikor pa bi želeli uveljavljati pravico do otroškega dodatka za otroka starejšega od 26 let, je obvezno potrebno priložiti tudi mnenje izbranega zdravnika o daljši bolezni ali poškodbi za otroka.
 

Družinski člani so:
 

  • zakonec ali zunajzakonski partner,
  • otrok, pastorek, otrok zunajzakonskega partnerja ali posvojenec, ki živi z vlagateljem in ga je ta ali njegov zakonec oz. zunajzakonski partner dolžan preživljati,
  • vnuk, nečak, varovanec, ki nima staršev ali pa jim je bila roditeljska pravica odvzeta, in živi z vlagateljem ter ga je ta dolžan preživljati,
  • straši vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če so le-ti vlagatelja dolžni preživljati.

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC