English

Za razvoj slovenskega podeželja


Pogodba o preužitku

Pogodba o preužitku je urejena v VII. poglavju Obligacijskega zakonika. S pogodbo o preužitku se ena stranka (preužitkar - preživljanec) zavezuje, da bo na drugo stranko (prevzemnika – preživljalec) prenesla lastninsko pravico na vsem ali delu premoženja, ki ga ima v lasti v trenutku sklenitve pogodbe, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti periodično nudil določene dajatve in storitve.

Katere so glavne značilnosti pogodbe?

 • Premoženje preide ob sklenitvi pogodbe oz. z vpisom v zemljiško knjigo;
 • preužitkarjeve pravice so varovane z vpisom stvarnega bremena v zemljiško knjigo;
 • prevzemnik se preužitkarju zaveže nuditi določene dajatve in storitve do smrti slednjega;
 • preužitkar razpolaga s svojim trenutnim premoženjem;
 • pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa, sicer je nična.

Predmet pogodbe

Predmet pogodbe so prvenstveno nepremičnine, lahko pa tudi premičnine, ki so potrebne za rabo in uživanje teh nepremičnin in pa premoženjske pravice.

Prevzemnik pridobi lastninsko pravico na premoženju preužitkarja takoj s sklenitvijo pogodbe pri premičninah in premoženjskih pravicah oziroma z vpisom v zemljiško knjigo pri nepremičninah. Pogodba o preužitku, glede same pridobitve premoženja, torej nudi takojšnjo pravno varnost prevzemniku - preživljavcu. Zato mora biti, v nasprotju s pogodbo o dosmrtnem preživljanju, kjer je potrebno zavarovati prevzemnikovo - preživljavčevo pravico do pridobitve premoženja, pri pogodbi o preužitku zavarovana pravica preužitkarja - preživljanca do preživljanja. To preužitkar zavaruje z vpisom stvarnega bremena v zemljiško knjigo, ki učinkuje proti vsem morebitnim novim pridobiteljem njegovega premoženja.

Stranke pogodbe

Tako kot pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju so tudi pri tej vrsti pogodbe stranke pogodbe lahko tako fizične kot tudi pravne osebe, pri čemer pa na strani preužitkarja - preživljanca lahko nastopajo le fizične osebe. Pogodbo je mogoče skleniti tudi v korist več preužitkarjev - preživljancev, pri čemer gre v primeru, da na strani preužitkarjev - preživljancev nastopata zakonca, ob smrti enega od njiju, celotna renta drugemu še živečemu zakoncu. Navadno je pogodba o preužitku sklenjena med preužitkarjem - preživljancem in prevzemnikom - preživljavcem, vendar pa jo je možno skleniti tudi v korist tretjega, kar pomeni, da mora prevzemnik - preživljavec preživljati nekoga tretjega (upravičenca - preživljanca), ki mu dejansko ni prepustil premoženja.

Za sklenitev pogodbe o preužitku, kakor tudi pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju, za pogodbene stranke ni pogoj sorodstveno razmerje. Prav tako tudi ni potrebno soglasje potomcev oz. zakonca preživljanca. Tudi pri tej pogodbi je namreč bistvo v odplačnosti.

Možni načini za prenehanje pogodbe

Pogodba o preužitku ima glede prenehanja podobne določbe, kot pogodba o dosmrtnem preživljanju:

 • s sporazumom med pogodbenikoma, ki pa mora določiti vse medsebojne pravice in obveznosti po razvezi pogodbe;
 • na zahtevo enega izmed sopogodbenikov, če drugi ne izpolnjuje svojih obveznosti;
 • s smrtjo prevzemnika, če njegovi dediči ne izpolnjujejo svojih obveznosti.

Smrt prevzemnika, kot razlog prenehanja, pomeni bistveno razliko med pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pogodbo o preužitku. Pri slednji prevzemnikovi dediči namreč dedujejo tudi premoženje, ki ga je prevzemnik že pridobil od preužitkarja, zato so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti. V kolikor jih ne, ima preužitkar pravico zahtevati, da se pogodba razveže.

 

V kolikor eden izmed sopogodbenikov ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko drugi pogodbenik zahteva povrnitev škode, ki mu je zaradi tega nastala, pri čemer pa ni nujno, da pride do razveze pogodbe.

V kolikor je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju zaščitena kmetija, je potrebno upoštevati tudi določbe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

 • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
 • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
 • Računi v kmetijstvu
 • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC