English

Za razvoj slovenskega podeželja


Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč

Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so običajno tudi dejanski uporabniki teh površin. Namen instituta določitve dejanskega uporabnika zemljišč pa je ureditev razmerij, ko kmetijsko ali gozdno zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru (npr. na podlagi lastninske pravice ali zakupne pogodbe). V tem primeru se za davčne namene lahko ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.

Pojem

Prvi odstavek 71. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja kot katastrski dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija za tekoče leto.V kolikor oseba, ki ima na podlagi vpisa v zemljiško knjigo in zemljiški kataster pravico do uporabe zemljišča, zemljišča ne obdeluje, ima možnost, da določi dejanskega uporabnika tega zemljišča. ZDoh-2 namreč v osmem odstavku 69. člena določa, da če zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, se lahko za namene tega zakona ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.

Dejanska uporaba zemljišč

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je za določitev dejanskega uporabnika potrebno podati dokazila, ki nedvoumno dokazujejo dejanskega uporabnika zemljišča, ki pravice uporabe nima vpisane v zemljiški knjigi oziroma v zemljiškem katastru. Davčna uprava RS bo kot nedvoumno dokazilo štela izjavo, ki jo bosta morala podpisati tako upravičenec do uporabe na podlagi zemljiške knjige oziroma zemljiškega katastra kot tudi dejanski uporabnik zemljišča. V kolikor gre za dejansko uporabo na podlagi pravnega naslova (npr. pogodbe), se kot nedvoumno dokazilo šteje tudi ta.

Vloga

Predpisana vloga oziroma obrazec za določitev dejanskega uporabnika ne obstaja, zavezanci naj zato v svoji vlogi navedejo:

 

  • ime, priimek, naslov, davčno številko uporabnika zemljišč, kot je naveden v zemljiškem katastru;
  • ime, priimek, naslov, davčno številko dejanskega uporabnika zemljišč;
  • katastrsko občino, številke parcel, ki so v dejanski uporabi, površino zemljišča;
  • podpisa obeh strank (v kolikor ni priložen podpisan pravni naslov (npr. pogodba), ki je podlaga za dejansko uporabo, sicer pa samo podpis vlagatelja).

Ob tem želimo opozoriti, da je na podlagi 71. člena ZDoh-2 rok za vložitev vloge za določitev dejanskega uporabnika 30. junij za tekoče leto, torej 30. junij 2011 za letošnje davčno leto. Vlogo se vloži pri davčnem organu, kjer ima vlagatelj vloge oziroma zavezanec za plačilo davka stalno prebivališče.

 

Vzorec vloge je na voljo na KGZS.

Posledice

Katastrski dohodek za parcelne številke, ki so predmet dejanske uporabe, se pripiše uporabniku zemljišča, ki je po ZDoh-2 zavezanec za plačilo dohodnine od katastrskega dohodka in drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Lastniku kmetijskega ali gozdnega zemljišča se katastrski dohodek za zemljišča, ki so predmet odločbe o določitvi dejanskega uporabnika, ustrezno zmanjša. Od določitve dejanskega uporabnika je torej odvisno, komu se bo katastrski dohodek od navedenih zemljišč všteval v davčno osnovo. Katastrski dohodek pripisanih zemljišč vpliva dohodninsko obveznost ter na uveljavljanje različnih socialnih transferjev in prispevkov (otroški dodatek, socialna pomoč, višina plačila za vrtce itd.).

Kaj pa zakup?

Razlika glede pravnega učinkovanja v primeru določitve dejanskega uporabnika nasproti sklenitve uradnega zakupa za kmetijska ali gozdna zemljišča, kot ga predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih je v tem, da določitev dejanskega uporabnika velja le za davčne namene, medtem ko se s sklenitvijo uradnega zakupnega razmerja v skladu s Stvarnopravnim zakonikom doseže vpis zakupne pravice v zemljiško knjigo.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC