English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Kmetijska  svetovalna služba pri KGZS

Kmetijska svetovalna služba pri KGZS je bila v preteklosti in je še danes ključni dejavnik pri razvoju kmetijstva in podeželja. Kmetijsko svetovanje, ki ga izvaja kmetijska svetovalna služba v okviru KGZS, je usklajeno s temeljnimi cilji slovenske kmetijske politike in zasleduje glavni cilj celostnega razvoja podeželja, ki vključuje naslednje cilje:

  • stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji,
  • ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje kmetijske zemlje in varstvo kmetijskih zemljišč ter voda pred onesnaženjem in nesmotrno rabo,
  • trajna povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,
  • zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno produktivnim pridelovalcem.

Glavne naloge kmetijske svetovalne službe pri KGZS na področju živinoreje so: izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetije in s tem povečanje dohodka; izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov z ureditvijo skladišč za živalska gnojila; boljše poznavanje sodobnih tehnologij reje živali, ureditev pašnikov, vodenje paše; zmanjševanje stroškov prireje živine z optimiranjem prehrane; tehnološki nasveti za pitanje, gospodarsko križanje; povezovanje rejcev; uvajanje netipičnih vrst krme v obroke za živali; izobraževanje o predpisih in sodelovanje pri pripravi različnih predpisov in priprave pri uvedbi predpisov.

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 141, junij 2017

 

  • Zastopanje: KGZS zahteva interventna zakona
  • Svetovanje:  Ekološko kmetijstvo v Sloveniji
  • Svetovanje: Kako dobiti nazaj del trošarine za gorivo

Kupujmo domace

PEFC