English

Za razvoj slovenskega podeželja


Naloge in delovanje:

 1. Koordinacija izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji z namenom učinkovitega izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov v govedoreji, prašičereji in reji drobnice (Služba za selekcijo in kontrolo).
 2. Koordinacija izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja v živinoreji (Kmetijska svetovalna služba pri KGZS).
 3. Obravnava in dajanje mnenj in predlogov na zakonodajo s področja kmetijstva, živinoreje, veterine, zaščite živali in  varovanja okolja.
 4. Spremljanje stanja v živinoreji in predlaganje ukrepov za doseganje čim boljših ekonomskih učinkov v prireji.

Znotraj oddelka za živinorejo delujeta dve službi, in sicer Služba za selekcijo in kontrolo, ki koordinira izvajanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji z namenom učinkovitega izvajanja skupnih temeljnih rejskih programov v govedoreji, prašičereji in reji drobnice, ter Kmetijska svetovalna služba pri KGZS, ki koordinira izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja v živinoreji.

V oddelku za živinorejo poleg koordinacije izvajanja dveh javnih služb obravnavamo in dajemo mnenja na predloge zakonodaje s področja kmetijstva, živinoreje, veterine, zaščite živali in  varovanja okolja.
V ta namen izvajamo naslednje naloge:

 • obravnava in dajanje mnenj ter predlogov na predloge zakonskih in podzakonskih aktov s področja kmetijstva, živinoreje, varovanja okolja in veterine,
 • obravnava in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živinorejo,
 • obravnava in dajanje pripomb na stališča MKGP do posameznih tem, ki jih sprejema EU,
 • sodelovanje v strokovnih telesih MKGP.

V oddelku za živinorejo prav tako spremljamo stanje na področju živinoreje, problematiko obravnavamo na odborih KGZS in predlagamo ukrepe za doseganj čim boljših ekonomskih učinkov v prireji.
V ta namen izvajamo naslednje naloge:

 • spremljanje tržno cenovnih razmer na trgu živinorejskih proizvodov,
 • obveščanje članov KGZS o izvajanju rejskih programov in drugih aktivnosti KGZS,
 • priprava strokovnih člankov za objavo v glasilu KGZS in ostalih publikacij.

Takšen način predhodne obravnave aktualnih dogajanj v živinoreji omogoča lažje prilagajanje novim zahtevam oziroma predpisom. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima v oddelku za živinorejo KGZS reprezentativnega sogovornika pri sprejemanju normativnih aktov s področja kmetijstva, živinoreje, veterine, zaščite živali in  varovanja okolja.

Organigram

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 124, 2014

 

 • Tema meseca: Za več znanja na slovenskih kmetijah
 • Pogovor: Še vedno gre za prenos znanja - Anton Jagodic, Kmetijska svetovalna služba
 • Aktualno: Le iz zvestobe raste blagor
 • Nasveti:  Napotki za izvajanje agromelioracij
 • Priloga: Obvezna predhodna usposabljanja KOPOP