English

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Vrtnarstvo

Vrtnarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. V slovenski vrtnarski pridelavi prevladuje pridelava zelenjadnic, na manjših površinah pa se prideluje tudi zelišča, gojene gobe, rezano cvetje in okrasne rastline. Slovenija ima s svojimi naravnimi danostmi velik potencial za pridelavo vrtnin.

V Sloveniji prevladuje konvencionalna pridelava zelenjadnic. V integrirano pridelavo zelenjadnic je bilo v letu 2008 vključenih 31,25 % površin s 1076 ha in 356 pridelovalci.

Po podatkih Statističnega urada RS so v letu 2009 pridelovalci pridelovali zelenjadnice na 4.294 ha. Tržna pridelava poteka na manj kot polovici teh površin. V letu 2006 je v zaščitenih prostorih potekala pridelava zelenjadnic na 132 ha.

V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije deluje strokovna skupina za vrtnarstvo, ki jo sestavljajo svetovalci specialisti za vrtnarstvo in terenski svetovalci odgovorni za področje vrtnarstva po posameznih območnih  kmetijsko gozdarskih zavodih.

 

Njene glavne naloge so: 

 

 • spremljanje in uvajanje novih tehnologij, vrst in sort rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram,
 • prenos znanja v prakso (od različnih institucij, različne metode dela)
 • svetovanje ustreznega kolobarjenja,
 • svetovanje strokovno utemeljenega gnojenje na podlagi rezultatov analiz tal,
 • svetovanje ustreznega varstva rastlin,
 • spodbujanje pridelave v zavarovanih prostorih z namenom povečati izvensezonsko ponudbo zelenjave,
 • izobraževanje in svetovanje pridelovalcem s ciljem večje ekonomičnosti pridelave,
 • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov za kmetijske svetovalce s področja vrtnarstva, gnojenja, varstva rastlin,
 • spodbujanje pridelovalcev k povezovanju,
 • usmerjanje pridelovalcev k povečanju površin pod vrtninami in k specializirani pridelavi vrtnin, ki jih zahteva trg,
 • povečanje števila pridelovalcev, vključenih v integrirano in ekološko pridelavo vrtnin,
 • spodbujanje posodabljanja in obnove namakalnih sistemov, strokovna pomoč in svetovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,
 • sodelovanje pri pripravi in implementaciji zakonodaje s področja vrtnarstva …

Tehnološka navodila:

Tehnologija pridelave čebule

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 135, maj 2016

 

 • Tema meseca: Člani Upravnega odbora o minulem mandatu
 • Aktualno:  Sprejema se novi zakon o katastrskem dohodku
 • Aktualno: Peticija za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh
 • Nasveti: Za boljše in trdnejše povezovanje
 • Vabimo: Dan tehnike 2016