English

Za razvoj slovenskega podeželja


Poljedelstvo

Poljedelstvo je pomembna panoga kmetijstva, saj poleg pridelave hrane s pridelavo krme predstavlja tudi temelj živinoreje. Slovenija ima naravne danosti za pridelavo večine poljščin.

Slovenija je imela po podatkih Statističnega urada v letu 2008 okrog 175.000 ha njiv, od tega je približno 105.000 ha namenjenih pridelavi žit, dobrih 8.000 ha pridelavi oljnic, krompir je v letu 2008 rasel na 4.400 ha njiv.
V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije deluje kmetijska svetovalna služba, ki s 
strokovno skupino za poljedelstvo skrbi za prenos strokovnih dognanj raziskovalnih institucij v prakso in sodeluje pri oblikovanju ter implementaciji zakonodaje s tega področja.

Njene glavne naloge so:

 • spremljanje in uvajanje novih tehnologij, vrst in sort rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram,

 • svetovanje ustreznega kolobarjenja,

 • svetovanje strokovno utemeljenega gnojenja na podlagi rezultatov analiz tal in priprava računalniških orodij za svetovanje gnojenja,

 • svetovanje s področja varstva poljščin,

 • izobraževanje in svetovanje pridelovalcem s ciljem večje ekonomičnosti pridelave,

 • svetovanje ustreznega kmetovanja na vodovarstvenih območjih v skladu s sprejeto zakonodajo,

 • izvajanje in seznanjanje kmetov z rezultati tehnoloških poskusov,

 • povečanje števila pridelovalcev v integrirani in ekološki pridelavi poljščin,

 • strokovna pomoč in svetovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,

 • sodelovanje pri pripravi in implementaciji zakonodaje s področja poljedelstva …

Strokovno gradivo

Tehnologija pridelave oljnih buč

Dogovor o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi

Priložnosti za slovensko zelenjadarstvo

Odpadna embalaža FFS

Kmetovanje na vodovarstvenem območju

Prednosti v Sloveniji pridelane zelenjave

Česen

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 130, oktober 2015

 

 • Tema meseca: Pošteno in pravično plačilo slovenskim kmetom
 • Aktualno: Ukrepi za rešitev krize v mlečnem sektorju in prašičereji
 • Aktualno:  Praznik prsti in rodovitnosti
 • Aktualno: Usposabljanja za KOPOP
 • Nasveti: Vzreja plemenskih telic
 • Nasveti: Računovodstvo: da ali ne