English

Za razvoj slovenskega podeželja


Poljedelstvo

Poljedelstvo je pomembna panoga kmetijstva, saj poleg pridelave hrane s pridelavo krme predstavlja tudi temelj živinoreje. Slovenija ima naravne danosti za pridelavo večine poljščin.

Slovenija je imela po podatkih Statističnega urada v letu 2008 okrog 175.000 ha njiv, od tega je približno 105.000 ha namenjenih pridelavi žit, dobrih 8.000 ha pridelavi oljnic, krompir je v letu 2008 rasel na 4.400 ha njiv.
V okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije deluje kmetijska svetovalna služba, ki s 
strokovno skupino za poljedelstvo skrbi za prenos strokovnih dognanj raziskovalnih institucij v prakso in sodeluje pri oblikovanju ter implementaciji zakonodaje s tega področja.

Njene glavne naloge so:

 • spremljanje in uvajanje novih tehnologij, vrst in sort rastlin z namenom prilagajanja novim ekonomskim in podnebnim razmeram,

 • svetovanje ustreznega kolobarjenja,

 • svetovanje strokovno utemeljenega gnojenja na podlagi rezultatov analiz tal in priprava računalniških orodij za svetovanje gnojenja,

 • svetovanje s področja varstva poljščin,

 • izobraževanje in svetovanje pridelovalcem s ciljem večje ekonomičnosti pridelave,

 • svetovanje ustreznega kmetovanja na vodovarstvenih območjih v skladu s sprejeto zakonodajo,

 • izvajanje in seznanjanje kmetov z rezultati tehnoloških poskusov,

 • povečanje števila pridelovalcev v integrirani in ekološki pridelavi poljščin,

 • strokovna pomoč in svetovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,

 • sodelovanje pri pripravi in implementaciji zakonodaje s področja poljedelstva …

Strokovno gradivo

Tehnologija pridelave oljnih buč

Dogovor o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi

Priložnosti za slovensko zelenjadarstvo

Odpadna embalaža FFS

Kmetovanje na vodovarstvenem območju

Prednosti v Sloveniji pridelane zelenjave

Česen

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 135, maj 2016

 

 • Tema meseca: Člani Upravnega odbora o minulem mandatu
 • Aktualno:  Sprejema se novi zakon o katastrskem dohodku
 • Aktualno: Peticija za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh
 • Nasveti: Za boljše in trdnejše povezovanje
 • Vabimo: Dan tehnike 2016