English

Za razvoj slovenskega podeželja


Ekološko kmetovanje

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega  gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri.

Cilji ekološkega kmetovanja

 • ohranjanje rodovitnosti tal
 • živalim ustrezna reja in krmljenje
 • pridelava zdravih živil
 • zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak)
 • čim manjša obremenitev okolja
 • aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti
 • gospodarna uporaba energije in surovin
 • zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

Zakaj ekološko kmetovanje?

Intenzivna konvencionalna pridelava in prireja temeljita na želji po čim večjem pridelku in izhajata iz tehnologij, ki so odvisne od uporabe pesticidov, mineralnih gnojil in močnih krmil. V primerih neodgovorne uporabe lahko obremenita okolje in ogrozita tudi zdravje ljudi. Ekološko kmetijstvo vzpostavlja pogoje za trajnostno pridelavo in prirejo.

Ali ekološko kmetovanje pomeni povratek v preteklost?

Ekološko kmetijstvo izhaja iz razumevanja naravnih procesov in kroženja snovi v naravi. S tem se vrača k izhodiščem kmetovanja, kjer so naši predniki upoštevali naravne zakonitosti, da so pridelali čim več. Sodobno ekološko kmetovanje kombinira stoletne izkušnje z novimi izsledki in uporabo novih tehnologij. Ekološko kmetovanje lahko teče tudi na velikih površinah z uporabo sodobnih strojev, ki so prilagojeni  postopkom ekološkega kmetovanja.

Ali je tradicionalno kmetovanje tudi ekološko?

Tradicionalno kmetovanje z upoštevanjem kroženja snovi na kmetiji, kolobarjenjem, brez uporabe mineralnih gnojil in pesticidov izhaja iz poznavanja narave kulturnih rastlin in živali. Ima mnoge poteze ekološkega kmetijstva, vendar ga ne moremo istovetiti z ekološkim ali biološkim kmetovanjem. To vsebuje pomembno komponento nadzora izvajanja dejavnosti. Tako je ekološko kmetovanje priznano kot shema zagotavljanja posebne kakovosti pridelkov in izdelkov. Kar potrjuje z ustreznimi predpisanimi oznakami.

Slovenija podpira ekološko kmetovanje!

V okviru 2. osi  Programa razvoja podeželja so predvideni različni ukrepi za spodbujanje sonaravne rabe kmetijskega prostora - Kmetijsko okoljska plačila (KOP), kjer je  možno pridobiti plačila tudi za ekološko kmetovanje. Pomen ekološkega kmetijstva za Slovenijo poudarja Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji (ANEK). V nastajajoči strategiji slovenskega kmetijstva ima ekološko kmetijstvo pomembno mesto.

Strokovno gradivo

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 145, FEBRUAR 2018

 

 • Predsednik KGZS: Pred nami so pomembne odločitve
 • SKP: Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva
 • Zbirne vloge: Ste pripravljeni na oddajo zbirne vloge?
 • Vabljeni na Podeželje v mestu

 

Kupujmo domace

PEFC