English

Za razvoj slovenskega podeželja


Gozdnogojitveno načrtovanje

Sodelovanje lastnikov gozdov pri pripravi gozdnogojitvenih načrtov

Ob pripravi oz. obnovi gozdnogojitvenega načrta ZGS najprej izdela osnutek gozdnogojitvenega načrta, ki vsebuje najmanj:

 

  • karto z vrisanimi negovalnimi enotami, območji, kjer posamična izbira dreves za posek ni obvezna, in parcelnimi mejami;
  • predlog ukrepov (možni posek in gojitvena ter varstvena dela) po posameznih negovalnih enotah;
  • način in pogoje spravila lesa.

 

ZGSpisno povabi lastnike gozdov na predstavitev osnutka iz prejšnjega odstavka (informacije lahko najdete tudi na spletni strani ZGS.

 

Predstavitev sestavlja terenski ogled z diskusijo ter razgrnitev osnutka v prostorih pristojne krajevne enote ZGS. Lastniki gozdov lahko na osnutek gozdnogojitvenega načrta podajo svoje pripombe ustno na zapisnik ob terenskem ogledu ali ob razgrnitvi osnutka ter pisno na naslov pristojne krajevne enote ZGS. Njihove predloge, potrebe in zahteve mora ZGS pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta upoštevati, v kolikor niso v nasprotju z gozdnogospodarskim načrtom GGE.

 

Šteje se, da je lastnik sodeloval pri pripravi gozdnogojitvenega načrta, če se je udeležil njegove predstavitve ali podal nanj pisne pripombe v roku 14 dni od njegove predstavitve. Če se lastnik ne odzove povabilu na sodelovanje pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta, se šteje, da se z njim strinja.

 

O morebitnih sporih med lastniki gozda in ZGS glede gozdnogojitvenih načrtov odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

Številka 132, februar 2016

 

  • Tema meseca: Vse o zbirnih vlogah 2016
  • Aktualno:  Uspešno opravljene naloge
  • Aktualno: Zakaj je dobro biti SKP detektiv na kmetiji
  • Nasveti: Prenos kmetije na mlade prevzemnike
  • Vabimo: Podeželje v mestu 2016