English

Za razvoj slovenskega podeželja


31.01.2018 •

5. februar – rok za uveljavljanje olajšave...

... za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost  

Kmetje, ki so v preteklem letu investirali v kmetijsko mehanizacijo, opremo, trajne nasade, osnovno čredo in še nekatera osnovna sredstva, imajo pravico do uveljavljanja investicijske olajšave v višini 40 % vlaganj.

Če bo obrazec vloge vložen do 5. februarja, bo o olajšavi odločeno že v informativnem izračunu dohodnine za leto 2017, ki ga bo finančna uprava poslala najpozneje do 15. junija 2018. Kdor se z informativnim izračunom ne bo strinjal, bo lahko podal ugovor in z njim uveljavljal tudi investicijsko olajšavo.

Olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko uveljavljajo člani kmečkega gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti, ki vlaganja lahko dokažejo z računi, datiranimi v letu 2017. Olajšava se prizna v višini 40 % vlaganj. Zavezancem, ki niso identificirani za namene DDV, se olajšava prizna od celotnega zneska, DDV zavezancem pa od neto zneska.

Olajšave za investiranje se v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne prizna. Ne priznavajo se vlaganja v nakup zemljišč, nakup ali gradnjo zgradb ter nakup motornih vozil, razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije, ter vlaganja v neopredmetena dolgoročna sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov…).


Naložbe, za katere je mogoče uveljavljati investicijsko olajšavo, so: kmetijska in gozdarska mehanizacija in oprema, oprema hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev dvorišč okrog gospodarskih poslopij, plemenska in delovna živina (ne pa pitanci), trajni nasadi, agromelioracije, postavitev pašnikov, namakalnih sistemov… Zavezanec, ki uveljavlja olajšavo, je dolžan z osnovnim sredstvom oziroma opremo, za katero vlaga olajšavo, razpolagati najmanj tri leta po letu vlaganja.


Olajšava se prizna največ do višine letne davčne osnove iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (torej do višine katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj ter obdavčljivih subvencij).

Če olajšava v letu vlaganja presega to davčno osnovo, neizkoriščeni del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo še v največ petih letih po letu vlaganja.

V naslednjih letih vloge ni potrebno ponovno vlagati, postopek izvede finančni organ samodejno. Vlogo vloži eden od članov gospodinjstva, prizna pa se vsem zavezancem v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu oziroma glede na njihove pripadajoče solastniške ali sorazmerne deleže v agrarni skupnosti.

Vloga za uveljavljanje investicijske olajšave je na voljo na spletni strani Finančnega urada RS na povezavi: Vloga

Več o uveljavljanju investicijske olajšave si lahko preberete v publikaciji DOHODKI IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI, Investicijske olajšave. Povezava na spletno stran Finančnega urada RS: Publikacija


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC