English

Za razvoj slovenskega podeželja


20.03.2017 •

Pravilna raba sredstev za varstvo rastlin

Pred uporabo sredstev natančno preberite navodila, varujte opraševalce in koristne žuželke  

Osnovno načelo pravilne uporabe sredstev je, da uporabljamo v Sloveniji registrirana sredstva in to zgolj za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena. Pozorni moramo biti na odmerek, čas in število tretiranj ter karenco.

Karenca

Karenca je v dnevih izražen čas, ki mora preteči od zadnjega tretiranja do spravila pridelka. Zagotavlja nam, da bodo morebitni ostanki uporabljenega sredstva v ali na rastlinah minimalni, oziroma da na zdravje ljudi in živali ne bodo imeli negativnega vpliva.

Omejitve uporabe in opozorila

Posebej moramo biti pozorni tudi na morebitne omejitve uporabe in opozorila. Ker je uporabnik sredstev za varstvo rastlin v prvi vrsti najbolj izpostavljen tem sredstvom, je izrednega pomena dosledna in pravilna uporaba zaščitne opreme. Vsi ti podatki so  na etiketi oziroma v navodilu za uporabo, ki ga je treba skrbno prebrati.

Za tretiranje s sredstvi za varstvo rastlin uporabljamo brezhibno delujoče (pregledane!) naprave za nanašanje. Pri tretiranju je treba paziti, da škropilne brozge ne zanaša izven območja škropljenja. Nikoli se ne sme škropiti v vetrovnem vremenu!

Upoštevanje bližine  vodne površine

Pri uporabi FFS mora uporabnik upoštevati varnostni pas med območjem škropljenja in vodno površino, ki je naveden na etiketi in navodilu za uporabo. Če ni drugače navedeno, znaša varnostni pas najmanj 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda, kot je določeno v zakonodaji s področja voda.

Skrb za čebele in druge koristne žuželke

Posebno mesto pri uporabi sredstev za varstvo rastlin ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni sredstvom z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob tretiranju.  Sredstva, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena z napisom »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom.

Pri sredstvih za varstvo rastlin bodite pozorni na ta znak, saj opozarja, da je sredstvo nevarno za čebele.

Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik sredstev upoštevati naslednja navodila:

 • cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s sredstvi, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo sredstvo doseglo,
 • uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih sredstev za varstvo rastlin, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin,
 • Uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin in v dnevnem času ni dovoljena; v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom pa je dovoljena le, če iz ocene tveganja v postopku registracije teh FFS izhaja, da taka uporaba ne pomeni tveganja za čebele, kar je navedeno v odločbi o registraciji FFS, na etiketi in v navodilu za uporabo. Če iz ocene tveganja izhaja, da uporaba kontaktnih FFS na gojenih rastlinah v času cvetenja pomeni tveganje za čebele, se njihova uporaba prepove v odločbi o registraciji FFS in navede na etiketi ter v navodilu za uporabo FFS.
 • Pri uporabi FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, mora uporabnik tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje FFS na sosednje površine s cvetočimi rastlinami ali kulturami.


Setev tretiranega semena

Z enako stopnjo previdnosti kot je uporaba sredstev za varstvo rastlin, je treba obravnavati  tudi uporabo tretiranega semena.  Še zlasti je treba upoštevati naslednje:

 • pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena in je ostal v vreči;
 • izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah moramo odstraniti tako, kot določajo predpisi, ki urejajo nevarne odpadke;
 • neporabljeno s FFS tretirano seme je treba do naslednje setve shraniti skupaj z etiketo v dobro zaprtih vrečah in ločeno od ostalega netretiranega semena ali ga odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
 • setev semena koruze, tretiranega s sredstvi za varstvo rastlin, ki so označena kot čebelam nevarna, lahko izvedemo s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev z zračnim tokom, ki izstopa v okolico;
 • pri setvi semena, tretiranega s sredstvi za varstvo rastlin, ki so označena kot pticam nevarna, moramo poskrbeti, da je posejano seme popolnoma prekrito z zemljo, morebitno raztreseno seme pa takoj pobrati in odstraniti.


Skrb za odpadno embalažo

Strokovno in odgovorno ravnanje s sredstvi za varstvo rastlin ne pomeni zgolj njihove pravilne uporabe, temveč tudi skrb za odpadke in odpadno embalažo teh sredstev. Z njimi moramo ravnati kot z nevarnimi odpadki, izpraznjeno in pravilno očiščeno embalažo pa lahko vrnemo v trgovino s sredstvi za varstvo rastlin, oziroma jo odnesemo na posebno zbirno mesto za očiščeno embalažo.

 

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

 • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
 • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
 • Računi v kmetijstvu
 • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC