English

Za razvoj slovenskega podeželja


12.01.2017 •

Kaj je FADN

In zakaj koristi kmetijskemu gospodarstvu...  

 


OPOZORILO sodelujočim kmetijam v mreži FADN v obračunskem obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2016:

  • 28. februar 2017 je zadnji rok za oddajo poročil računovodski pisarni za FADN KGZS – Zavoda Kranj ali KGZS – Zavoda Ptuj. Velja za poročevalske kmetije, ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu in ste imele za leto 2016 sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (tako imenovani vzorčniki).
  • 31. marec 2017 je zadnji rok za oddajo obdelave podatkov FADN na MKGP. Velja za kmetije, ki ste to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja (tako imenovani obvezniki).

 

Kaj je FADN

Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev FADN (Farm Accountancy Data Network) je bila v Evropski uniji vzpostavljena pred več kot petdesetimi leti kot odziv na potrebo po bazi ekonomskih kazalnikov kmetijskih gospodarstev, primerljivimi med državami članicami Evropske unije. Ustvarjen sistem zbiranja podatkov po metodologiji FADN je danes temelj skupne kmetijske politike in se izvaja v vseh državah članicah EU.

Tekom let se je tako izoblikovala edinstvena zbirka podatkov o poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki se uporablja kot podlaga pri upravljanju kmetijske politike v Evropski uniji. Omogoča primerjavo kmetijskih gospodarstev, sektorske analize in napovedi stanj, ki jih lahko povzročijo ukrepi posameznih politik. Vodenje in analiza podatkov FADN je v Sloveniji tudi ena od možnih oblik poročanja o napredku kmetijskih gospodarstev za prejemnike nepovratnih investicijskih sredstev iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja.

 

Zakaj FADN koristi kmetijskemu gospodarstvu

V Sloveniji sistem informiranja in svetovanja pri zbiranju podatkov in pripravi poročil po metodologiji FADN za poročevalske kmetije poteka prek javne službe kmetijskega svetovanja na vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, za poročanje Evropski Komisiji pa je z javnim pooblastilom zadolžen KGZS – Zavod Kranj, ki skupaj s KGZS – Zavodom Ptuj ta poročila obdela in jih vnese v evropski informacijski sistem RICA.

Koordiniranje dela za področje FADN na sedežu zbornice v Ljubljani vodi Darja Pipan s sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo, ki pravi: »Za kmetije je FADN knjigovodstvo dobrodošlo in pomembno, ker omogoča sistematično zapisovanje podatkov o poslovanju kmetije, obdelave teh podatkov pa omogočajo ugotavljanje uspešnosti gospodarjenja, primerjanje poslovanja z drugimi kmetijami ter odločanje o načrtovanem poslovanju, vključno s pripravo finančnega načrta.«

Načrt za izbor poročevalskih kmetij za poročanje Evropski komisiji vsako leto pripravi Statistični urad Republike Slovenije, v katerem opredeli, kakšne morajo biti kmetije glede na proizvodni tip in ekonomsko velikost, da vzorec odraža stanje »tržnega« kmetijstva v Sloveniji.

Na podlagi načrta vzorčenja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi seznam kmetij, ki ustrezajo za uvrstitev v reprezentativni vzorec in te kmetije povabi k zbiranju podatkov. Vsako leto je tako povabljenih okoli 1200 kmetij, ki lahko sklenejo pogodbo o sodelovanju. Kmetije se prostovoljno odločijo za vstop v reprezentativni vzorec, torej za podpis te pogodbe. Kmetija, ki se odloči za vstop v vzorec na podlagi sklenjene pogodbe, v skladu z metodologijo zapisuje podatke v poročila (27 na leto) in jih odda na računovodsko pisarno najkasneje do 28. februarja za preteklo leto.

Za informacije in pomoč pri vodenju so zadolženi kmetijski svetovalci, pri pravilnem vodenju so ključni tudi sodelavci na obeh računovodskih pisarnah, ki vidijo pomanjkljivosti poročil, ko le-ta vnašajo v računalniški program in jih morajo pred poročanjem na Evropsko komisijo odpraviti.

Kmetije, ki so vključene v vzorec, so upravičene do manjšega finančnega nadomestila, z izjemo obveznikov, to je prejemnikov sredstev iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja, ki prejete obdelave FADN uporabijo kot vsakoletno obliko poročanja o napredku svojega kmetijskega gospodarstva.

Obveznikov, ki niso vključeni v vzorec, so se pa odločili za poročanje ne podlagi FADN podatkov, je v Sloveniji mnogo več. Ti morajo obdelane podatke oddati najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Za izvedbo obdelav lahko sklenejo pogodbo z izvajalci teh storitev ali pa najamejo ustrezen računalniški program. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ponuja storitve obdelav FADN vseh osem kmetijsko gozdarskih zavodov kot tržno dejavnost.

Pomembno je poudariti tudi to, da čeprav je vodenje FADN za kmetije prostovoljno, je za državo Slovenijo tako kot tudi za vse ostale članice EU zavezujoče. Ali drugače – brez zbiranja in analize podatkov Slovenija ne bi prejemala evropskih sredstev.

 

Kako do več informacij

  • Več o tem, kaj FADN je, najdete tukaj
  • Z namenom informiranja kmetov o možnostih sodelovanja in prilagajanja pri vzpostavitvi ter vodenju FADN knjigovodstva se v okviru sistema Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije organizirajo izobraževanja in nudijo individualna svetovanja. Kontakte koordinatorjev na območju Slovenije najdete tukaj
  • V letu 2016 je bila na KGZS pripravljena poljudno napisana publikacija FADN Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev, ki jo v digitalni obliki najdete tukaj


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC