English

Za razvoj slovenskega podeželja


16.04.2015 •

Sofinanciranje aktivnosti KGZS iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja številne aktivnosti, ki so sofinancirane iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).  Iz tega vira se sofinacirajo izdelave programov dobrobiti živali za leto 2015 in predhodna usposabljanja izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil.

 

IZDELAVA PROGRAMOV DOBROBITI ŽIVALI ZA LETO 2015

»Izdelava programov dobrobiti živali za leto 2015« na področju prašičereje obsega naslednje storitve:

-          izdelava celotnih programov dobrobiti živali (v nadaljevanju: program DŽ),

-          pregled gospodarstva in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš),

-          posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš in

-          izdelava izjave zootehnika.

Izbrani ponudnik je KGZS, izdelavo programov dobrobiti živali za leto 2015 pa opravljajo podizvajalci. To so: KGZS-Zavod Celje, KGZS-Zavod Novo mesto, KGZS-Zavod Ptuj, KGZS-Zavod Murska Sobota in Gospodarska zbornica Slovenije-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji.

Termin:

Izdelava celotnih programov DŽ, pregled gospodarstev in vnos podatkov v CRPš ter posodobitev programov DŽ in vpis v CRPš morajo biti v celoti končani do vključno 30. aprila 2015. Izjavo zootehnika se izdela na pobudo nosilca kmetijskega gospodarstva v obdobju od 1. maja 2015 do vključno 30. novembra 2015.

Cilji in namen:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v letu 2015 na podlagi 15. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju: Uredba 1305/2013/EU) izvajalo ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja (v nadaljevanju: ukrep svetovanje) ter na podlagi 33. člena iste uredbe ukrep Dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ). V ukrep DŽ se glede na predlog Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in predlog nacionalne izvedbene Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2015 lahko vključujejo le gospodarstva, ki izpolnjujejo naslednje vstopne pogoje:

-        imajo izdelan program Dobrobit živali (v nadaljevanju: program DŽ),

-        na dan izdelave programa DŽ redijo 20 ali več plemenskih svinj in mladic oziroma 100 ali več prašičev pitancev.

Vsebino programa DŽ in obveznosti izvajalca svetovanj določa predlog Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Program DŽ je v skladu z navedenim predlogom uredbe dokument, ki ga za posamezno gospodarstvo, ki izpolnjuje vstopni pogoj glede števila prašičev, izdela izvajalec svetovanj.

Izvedba javnega naročila:

Priprava celotnega programa DŽ obsega:

-          popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o plemenski čredi, tekačih in pitancih ter podatkov o zdravstvenem stanju črede,

-          svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva,

-          pregled izpolnjevanja zahtev iz spodaj navedenega nabora le-teh, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali,

-          določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino,

-          izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev, z vrisanimi oddelki in boksi ter vnesenimi dimenzijami le teh

-          v primeru izpusta tudi izris tlorisa izpustov z vnesenimi dimenzijami.

 

Financiranje:

Plačnik ima za storitve po pogodbi zagotovljena finančna sredstva v Proračunu RS za leto 2015, na proračunski postavki 140021 - Program razvoja podeželja - 14-20 – EU in 140022 - Program razvoja podeželja - 14-20 - slovenska udeležba, št. NRP 2330-14-0025. Plačnik bo predvidel finančna sredstva v finančnem načrtu za leto 2016.

PREDHODNA USPOSABLJANJA KOPOP

KGZS je kandidirala in bila izbrana na prvem in drugem javnem razpisu za izvedbo projekta z naslovom:

Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020

Termin:

Usposabljanja prvega javnega razpisa so bila izvedena v obdobju od septembra 2014 do februarja 2015, usposabljanja drugega javnega razpisa pa od februarja do maja 2015.

Cilji in namen:

S predhodnim usposabljanjem za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz PRP 2014-2020 se kmete seznani s shemo ukrepa, poleg tega pa opravljeno usposabljanje predstavlja tudi izpolnitev enega od pogojev upravičenosti za vstop v ta ukrep, saj brez opravljenega predhodnega usposabljanja, ki je predmet javnega naročila, kmetje ne bodo mogli vstopati v ukrep.

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja prikazane tudi najpogostejše napake pri izvajanju tovrstnega ukrepa v programskem obdobju 2007-2013, bo to usposabljanje prispevalo tudi k boljšemu razumevanju zahtev in koncepta ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil in s tem tudi k zmanjševanju stopnje napake pri izpolnjevanju zahtev, ki so se kot kritične izkazale v programskem obdobju 2007-2013.

Vsebine usposabljanj: 

Odvzem vzorcev tal za analizo

0,50

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP

0,50

Predstavitev ukrepa KOPOP

4,00

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam

0,50

Varovanje voda in ukrep KOPOP

0,50

Izvedba javnega naročila:

Prvo javno naročilo obsega usposobitev 10.000 kmetov, drugo pa 8.000 kmetov.  Posamezno usposabljanje je izvedeno v obsegu 6 ur.

Usposabljanja bodo izvedena v 223 ponovitvah, pri čemer je upoštevano, da število udeležencev na posameznem usposabljanju omogoča normalno spremljanje usposabljanja ter da je, ob upoštevanju racionalnosti, v čim večji možni meri lokacijsko približano poslušalcem.

Na koncu usposabljanj so podatki o udeležencih vpisani v aplikacijo »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev«, ki jo vodi MKGP. Udeležencem, ki želijo prejeti potrdilo o udeležbi na predhodnem usposabljanju za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP, so v roku 15 dni po zaključenem usposabljanju izdana potrdila o udeležbi, na katerem bo naveden izvajalec usposabljanja, vsebine, predavatelji ter datum in kraj usposabljanja.

Izvajalec javnega naročila je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s podizvajalci:

 • Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.

Financiranje:

Storitev je financirana iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KATALOG STROŠKOV

KGZS je kandidirala na javno naročilo za izdelavo kataloga stroškov, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 8. avgusta 2014, pod oznako JN8335/2014 in na evropskem portalu javnih naročil, številka obvestila v TED: 2014/S 152-273450, z dne 09.08.2014. KGZS je bila edini ponudnik in je bila kot ustrezen izvajalec izbrana za izvedbo javnega naročila.

Termin:

Naročnik in izvajalec naj bi izvedla uskladitev in potrditev metodologije izdelave kataloga stroškov najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi pogodbe. Izvajalec je dolžan storitev opraviti najkasneje v roku treh mesecev po uskladitvi in potrditvi metodologije  ter naročniku storitve do navedenega roka v potrditev predložiti izdelan katalog stroškov v formatu, zahtevanem s projektno dokumentacijo, metodologijo za določitev zgornjih vrednosti stroškov ter vso spremljajočo dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdelan katalog stroškov. Izvajalec je dolžan izvesti uskladitev izdelave kataloga na podlagi pripomb naročnika najkasneje v roku petih mesecev po uskladitvi in potrditvi metodologije.

Izvajalec je dolžan celotno storitev opraviti do 30. novembra 2015.

Cilji in namen:

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 določa, da morajo države članice zagotoviti, da so vsi ukrepi za razvoj podeželja, ki jih nameravajo izvajati, preverljivi in da jih je mogoče kontrolirati.

 

Na podlagi dosedanjih izkušenj z izvajanjem ukrepov Programa razvoja podeželja RS ugotavljamo, da se na trgu pojavljajo zelo različne cene za podobno ali celo enako storitev. Zaradi tega bo potrebno v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja RS 2014–2020  skladno z razmerami na trgu določiti najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov in na ta način zagotoviti bolj racionalno rabo javnih sredstev. Prav tako bo glede na priporočila Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna potrebno zagotoviti ustrezno revizijsko sled o preveritvi najvišje priznane vrednosti po posameznih stroških.

 

S tem namenom pristopamo k izdelavi Katalogov stroškov za izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v katerem bodo določene najvišje priznane vrednosti upravičenih stroškov.

KGZS je kandidirala na sledeče sklope:

Sklop 1: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo objektov ter pripadajočo opremo za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov

Sklop 2: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo objektov ter pripadajočo opremo za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Sklop 4: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za gradnjo kmetijske in gozdarske infrastrukture

Sklop 5: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov za  izgradnjo naprav  na kmetijskih zemljiščih (mreže proti toči, trajni nasadi, pašniki, ipd.)

Sklop 6: Izdelava in posodobitev kataloga stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme
 

Izvedba javnega naročila:

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje,

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota,

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj,

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor,

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica,

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj,

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana,

-       Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto,

-       Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Financiranje:

Naročnik ima za naročeno storitev po tej pogodbi zagotovljena finančna sredstva v Proračunu RS za leto 2015, na proračunski postavki 920010 - Program razvoja podeželja - 07-13 – EU in 920110 - Program razvoja podeželja - 07-13 - slovenska udeležba, NRP št. 2311-07-0065 PRP 07-13, Tehnična pomoč


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

 • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
 • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
 • Računi v kmetijstvu
 • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC