English

Za razvoj slovenskega podeželja


21.02.2013 •

Vlada dala soglasje k Programu dela in finančnem načrtu KGZS in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2013

Zniževanje stroškov poslovanja in povečevanje aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev  

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2013, ki ga je sprejel svet KGZS, 22. decembra 2012.


Pravna podlaga za izdajo soglasja Vlade RS je Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki v sedmem odstavku 22. člena določa, da Republika Slovenija zagotavlja zbornici v skladu z letnim programom dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov, h katerim da letno soglasje vlada, iz proračuna sredstva za delo kmetijske in gozdarske svetovalne službe, javne službe varstva rastlin, selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji, poskusnih vinogradniških in vinarskih centrov ter drugih dejavnosti kmetijsko gozdarskih zavodov, katerih financiranje ni zagotovljeno s prodajo blaga ali storitev ali iz drugih virov.


Program upošteva Zakon o uravnoteženju javnih financ, kot tudi dodatne varčevalne ukrepe MKO. KGZS bo cilje racionalizacije delovanja javnih služb dosegla z zniževanjem stroškov poslovanja in povečanjem aktivnosti za pridobivanje dodatnih sredstev.


V Programu KGZS, ki se nanaša na izvajanje javne službe na področju kmetijstva, so upoštevane tudi usmeritve opredeljene v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 ter naloge, ki izhajajo iz Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, Zakona o kmetijskih zemljiščih in potrjenega programa za petletno obdobje na področju reje domačih živali.


Znotraj vsebinskih nalog so navedene prioritete s področja ekonomskih vsebin, ekološkega kmetovanja, pridelave vrtnin ter okoljsko sprejemljive pridelave poljščin in kmetijskih rastlin. Program KGZS upošteva priporočila, ki jih je podalo Računsko sodišče Republike Slovenije ob reviziji Programa razvoja podeželja in se nanašajo na uspešnost javne kmetijsko svetovalne službe pri izvajanju ukrepov in ciljev Programa razvoja podeželja 2007 – 2013.


KGZS je pri pripravi Programa zbornice upoštevala višino razpoložljivih proračunskih sredstev, sistemizacijo delovnih mest zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov oz. zmanjšanje zaposlenih za 1% v delu, ki se financira iz proračuna RS.


Celotna vrednost programa KGZS je v višini 26.274.615,98 EUR, od tega 2.060.000,00 EUR zborničnega prispevka, 13.724.085,64 proračun RS, ostalo lastna dejavnost.

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 146, APRIL 2018

 

  • Podpredsednik KGZS Golavšek: SKP mora biti bolj učinkovita
  • Novosti v Zakonu o kmetijstvu
  • Računi v kmetijstvu
  • Kmetuje, aktiven med mladimi in še gasilec za povrh

Kupujmo domace

PEFC